POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU ZAJEDNIČKOG PROGRAMA SAVJETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE „UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI“
14.08.2014

kisobrani

Otvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Cilj zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ jeste poboljšanje pristupa pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

savjet evrope

Tri posebna cilja zajednički će doprinijeti ostvarivanju ovog sveukupnog cilja:

1) Davanje podrške lokalnim samoupravama da podstiču politike i kapacitete za sprovođenje preporuka o manjinskim pravima u praksi u odabranim opštinama u regionu;

2) Prepoznavanje i razmjena dobrih praksi među opštinama i razvijanje prilagodljivih modela koje mogu da koriste i druge opštine u regionu;

3) Korišćenje dokaza sa lokalnog nivoa i preporuka iz izveštaja iz monitoringa Sajveta Evrope, da bi se pružila podrška zakonodavnim promjenama i promjenama politika na nivou centralnih vlasti.

U okviru prvog cilja, svrha je da se pruži podrška odabranim opštinama da osmisle konkretna rešenja za uklanjanje prepreka za primjenu manjinskih prava na lokalnom nivou uz podršku tematskih novčanih pomoći (grantova) i uz neposrednu stručnu podršku međunarodnih i lokalnih eksperata Savjeta Evrope. Trideset i šest opština će biti odabrano u otvorenom postupku zasnovanom na unaprijed definisanim kriterijumima, u oblasti obrazovanja, medija, službene upotrebe jezika i pisma, kulture, nediskriminacije, djelotvornog učešća pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom i privrednom životu, te u javnim poslovima.
U ime koordinacionog odbora projekta, Sekretarijat projekta objavljuje:

Poziv za izražavanje zainteresovanosti

Poziv je otvoren za sve multietničke opštine u jugoistočnoj Evropi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, „Bivša jugoslovenska Republika Makedonija“ i Kosovo ).

Sredstva Savjeta Evrope namijenjena opštinama ograničena su na 18.000,00 eura po opštini. Odabrane opštine daće doprinos od 10% ukupnog budžeta projekta, koji stoga ne može biti veći od 20.000,00 eura. Opština može doprinijeti realizaciji projekta novčano ili kroz različite vidove podrške (ljudski resursi, troškovi administracije, putni troškovi itd.).

Rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2014. godine (24:00).

Prijave će ocjenjivati lokalni odbori za vrednovanje prijava na osnovu javno objavljenih kriterijuma. Ukoliko bude potrebno odabrane opštine će dobiti pomoć pri izradi projekata.

Novčana sredstva će biti dodjeljena u prvoj polovini decembra 2014. godine.

Više podataka o postupku dodjeljivanja sredstava, kriterijumima i formularu za prijavu nalazi se u Kriterijumima za odabir opština, Uputstvu za prijavu i u Formularu za prijavu koji se mogu pregledati i preuzeti sa adrese http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights/project-documents

– Poziv za projekte
– Kriterijumi za odabir opština
– Uputstvo za prijavu
– Formular za prijavu

Kategorija: