Završna konferencija “Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi”
11.04.2014

DSC_0007 (2)Zajednica opština i Uprava za kadrove su 11. aprila 2014. godine u Danilovgradu (Regionalna škola za državnu upravu – ReSPA), uz podršku projekta LOGINTS – „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu“ i AAM – „Podrška Upravi za kadrove“, organizovali završnu konferenciju pod nazivom „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori “.

O značaju upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru, govorili su Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je i otvorila konferenciju, zatim Andre Lis, šef operativnog sektora delegacije EU, Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Suad Musić, direktor Regionalne škole za državnu upravu, ReSPA.

Govornici su se saglasili da proces reforme javne uprave, između ostalog, treba usmjeriti i ka unapređenju službeničkog sistema kroz dalji razvoj i jačanje upravljanja ljudskim resursima, izgradnji merit sistema kod zapošljavanja i napredovanja, ispunjavanju preduslova za angažovanje kadrova koji posjeduju visok stepen sposobnosti, znanja i kompetencija, adekvatnom kadrovskom planiranju i uspostavljanju i unaprijeđenju evidencija koje obezbjeđuju analitičko praćenje primjene propisa radi unapređivanja kadrovske politike, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Samo ovako organizovana javna uprava će biti u stanju da odgovori izazovima koji proces pristupanje Evropskoj uniji postavlja pred Crnom Gorom.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore je, između ostalog, naglasio da savremeni sistemi lokalne samouprave zahtijevaju moderan pristup u upravljanju ljudskim resursima i stvaranje organizacije u kojoj zaposleni žele da rade, da se prilagođavaju promjenama, da pružaju usluge prema potrebama građana i da postižu najbolje rezultate. Radi ostvarivanja ovih ciljeva neophodno je utvrditi odgovarajući pravni i institucionalni okvir u lokalnoj samoupravi i izvršiti promjene u politici upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou, što je jedan od ključnih preduslova za jačanje administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou, i za prilagođavanje rada lokalne samouprave potrebama građana i drugih subjekata koji djeluju i posluju na njenom području.

Pored ostalog, Generalni sekretar Bojadžić je govorio i o uključenosti Zajednice opština Crne Gore u pripremi Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika i uspostavljanje pravnog okvira za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, kao i o značaju realizacije aktivnosti u okviru projekta „LOGINTS“ za jedinice lokalne samouprave.

Nakon uvodnih obraćanja, na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje su realizovane u okviru projekata LOGINTS – „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu“ i AAM – „Podrška Upravi za kadrove“, a koji će doprinijeti uspostavljanju standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Aktivnosti, kao i konkretne rezultate i dostignuća projekata, predstavili su ispred LOGINTS projekta Džim Bads, vođa tima i Peter Miklič, viši savjetnik za obuku, a ispred projekta AMM, Zoltan Kisfaludi, član projektnog tima i Kaido Pabusk, ekspert na IPA projektu.

Nakon predstavljanja rezultata oba projekta, treneri Uprave za kadrove i Zajednice opština Crne Gore, koji su prošli Program obuke trenera (ToT program) su na specifičan način prezentovali su osnovne principe upravljanja ljudskim resursima i važnost povezanosti svih subjekata uključenih u proces reformi javne uprave.

  Govor Refika Bojadžića, generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore

Kategorija: