Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
07.03.2014

Copy of DSCF0495Uprava za javne nabavke je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovala 07.03.2014.godine u Bijelom Polju javnu raspravu povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa javno objavljenim pozivom, koji je upućen svim zainteresovanim subjektima i pojedincima, ova javna rasprava imala je za cilj da artikuliše relevantne stavove jedinica lokalne samouprave, uključujući i javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na Nacrt Zakona.

U uvodnom obraćanju, prisutnima su se obratili Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i dr Mer­sad Mu­je­vić, di­rek­tor Upra­ve za jav­ne na­bav­ke Crne Gore, dok su u ime radne radne grupe koja je pripremila Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma govorili  Mara Bogavac (Uprava za javne nabavke Crne Gore) i  Tomo Miljić (Državna  komisija za kontrolu javnih nabavki).

Pre­ma ri­je­či­ma Re­fi­ka Bo­ja­dži­ća, generalnog se­kre­ta­ra Za­jed­ni­ce op­šti­na, Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma je propis od ve­li­kog zna­čaja za funk­ci­o­ni­sa­nje lokalnih samouprava. Upravo iz  tog razloga, Zajednica opština je procijenila da je neophodno da se  lokalne sa­mo­u­pra­ve, kao va­žan su­bjekt koji u postupku jav­nih na­bav­ki tro­še značajan dio budžetskih sred­sta­va,  upo­zna­ju sa predloženim  iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na, kako bi dali svo­je pred­lo­ge i su­ge­sti­je i tako za­kon uči­ni­le pri­mje­nji­vim u prak­si. Ovo tim prije što isti predstavlja jedan od najvažnijih antikorupcijskih zakona koji se primjenjuje i na lokalnom nivou.

Dr  Mer­sad Mu­je­vić  je, između ostalog, istakao da je otva­ra­nje po­gla­vlja 5 – jav­ne na­bav­ke, jed­na od najzna­čaj­nih od­lu­ka na polju da­ljeg raz­vo­ja politike, sistema, eko­no­mi­je i efi­ka­sno­sti upra­vlja­nja jav­nim sred­stvi­ma na putu ka EU.  Kao pred­sjed­nik rad­ne gru­pe koja je pripremala Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, naglasio je da  pro­blem u procedurama  jav­nih na­bav­ki često ni­je u sa­mom Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, već u ma­te­ri­jal­nim pro­pi­si­ma ko­ji de­fi­ni­šu pred­met jav­nih na­bav­ki.  Do­da­o je da upravo cilj jav­ne ras­pra­ve da se uka­že na ko­ji na­čin će te iz­mje­ne pri­hva­ti­ti na­ru­či­o­ci i po­nu­đa­či u smi­slu kvalitetnog de­fi­ni­sa­nja ob­ve­znika, iz­u­ze­ća i ne­kih no­vih po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki.

U cilju pojašnjenja pojedinih odredbi Nacrta zakona i radi njihove lakše primjene u praksi , službenici koji se bave pitanjem javnih nabavki u jedinicama lokalne samouprave, aktivno su učestvovali u javnoj raspravi, postavljajući  brojna pitanja članovima radne grupe koja je pripremila izmjene Zakona o javnim nabavkama.  Posebna pažnja na javnoj raspravi posvećena je pitanjima utvrđivanja kriterijuma za odabir najpovoljnije ponude, odabira i sastava tenderske komisije, zaštite interesa naručioca, obima zaduženja i odgovornosti službenika koji se bave javnim nabavkama, i dr.

Članovi radne grupe su dali pojašnjenja na postavjena pitanja, naglašavajući da će sve sugestije uzeti u razmatranje prilikom izrade konačnog teksta Nacrta zakona. Pozvali su sve prisutne da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, koja če se održati 17.03.2014. godine u Podgorici, kako bi eventualno dali dodatne sugestije i zajedno doprinijeli izradi što kvalitetnijeg Zakona o javnim nabavkama.

Kategorija: