Okrugli sto na temu ”Izazovi u primjeni Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti”
30.10.2013

seminar - Kakaricka gora, 30.10.2013U Podgorici je 30.10.2013. godine, u organizaciji Zajednice opština i Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, održan Okrugli sto na temu ”Izazovi u primjeni  Zakona  o socijalnoj i dječijoj zaštiti”, sa posebnim osvrtom na izazove u primjeni ovog zakonskog  propisa u lokalnoj  samoupravi

Domaćin ovog skupa je bila Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, čiji je osnivač Glavni grad Podgorica.

Cilj održavanja Okruglog stola bio je da se prezentuju zakonska rješenja u pogledu načina ostvarivanja javnog interesa, finansiranja  i razvoja ovih djelatnosti, vrste i obima prava, odnosno vrste usluga koje pojedinci i porodice mogu dobiti  u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i prenošenje iskustava i primjera dobrih praksi u ovoj oblasti.

Direktor Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih  supstanci g-din Aleksandar Radinović i njegovi saradnici govorili su o djelatnosti i kapacitetima ove javne ustanove, njenom konceptu, principu dobrovoljnosti,  vrstama tretmana koje se sprovode u rehabilacionom centru, cijenama usluga i saopštili učesnicima niz drugih korisnih informacija u pogledu funkcionisanja i načina rada ustanove.

Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu iz  Ministarstva rada i socijalnog staranja govorio je o zakonskim rješenjima, ciljevima socijalne i dječje zaštite, organizovanju i razvoju ove djelatnosti, vrstama usluga i podršci radi osnaživanja pojedinca i porodice za samostalan život i za aktivno  uključivanje u društvo,  kao  i drugim važnim temama iz ovih oblasti.

Snežana Mijušković, Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica prezentovala je učesnicima zakonsku regulativu i pravni okvir u pogledu  nadležnosti Sekretarijata za socijalno staranje,  pravima i uslugama koje građani mogu ostvariivati i dobiti u Glavnom gradu, finansijskom sredstvima koja se budžetom Glavnog grada opredjeljuju za ove namjene, novim servisima za pružanje usluga i podršku građanima, projektima i programima u koje je Glavni grad uključen i koje realizuje sa partnerima, kao i o drugim pitanjima u vezi sa temom Okruglog stola.

O aktivnostima Zajednice opština u pripremi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti govorila je Ljubinka Radulović,  pomoćnik generalnog sekratara Zajednice opština.

Učesnici Okruglog stola  iz organa lokalne uprave govorili su o aktivnostima u njihovim opštinama, postavljali pitanja u vezi sa primjenom  zakonskih rješenja i donošenju pojedinih  podzakonskih propisa,  potrebi  propisivanja  standarda  i drugim  važnim pitanjima iz ovih oblasti

Kategorija: