Održana obuka na temu „Implementacija Zakona o državnim službenicima i namještenicima na lokalnom nivou“
01.04.2013

U Tivtu je dana 29.03. 2013. godine, u organizaciji Uprave za kadrove i Zajednice opština Crne Gore, održana obuka na temu „Implementacija Zakona o državnim službenicima i namještenicima na lokalnom nivou“ za opštine južnog regiona: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi.

Obuka je realizovana u skladu sa Planom obuka za lokalnu samoupravu koju je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi za period mart-jul 2013. godine, a inicijativa za njeno organizovanje uslijedila je od strane opština.

Obuci su prisustvovali glavni administratori, starješine organa lokalne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi službeničkih odnosa, odnosno poslovi i zadaci upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, kao i lokalni službenici koji rade na poslovima i zadacima iz nadležnosti ovih  organa.

U cilju što bolje pripreme obuke, od strane glavnih administratora dostavljana su pitanja u vezi sa zakonskim rješenjima čija shodna primjena na lokalnom nivou izaziva dileme i pravne nedoumice.

Obuka se odvijala u intezivnoj interakciji učesnika i predavača, postavljanju pitanja učesnika i davanju usmjerenja predavača  u pogledu nekih pravnih pitanja, odnosa i  sistemskih rješenja koja se moraju imati u vidu po pitanju shodne  primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima na lokalnom nivou. Takođe, konstatovano je da jedan dio pitanja, a naročito onih koja se odnose na ovlašćenja i odgovornosti organa i po pitanju ovlašćenja starješina organa lokalne uprave,  treba urediti  Zakonom o lokalnoj samoupravi i odgovarajućim propisima jedinica lokalne samouprave.

Predavači  su bili: Dragana Ranitović, pomoćnik  Generalnog sekretara Vlade Crne Gore, Ljubinka Radulović, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština, Jovanka Laličić, Glavni administrator Opštine Tivat, dok je u ime organizatora učestvovala Blaženka Dabanović, načelnik odjeljenja za planiranje obuka u Upravi  za kadrove.