Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave
17.12.2012

Povodom pripreme Uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za vršenje poslova u organima lokalne uprave,  Komisija za razvoj sistema lokalne samouprave je, sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova – sektor za lokalnu samoupravu, 17. decembra (ponedjeljak)  održala zajedničku sjednicu.

Budući da Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji se shodno primjenjuje i na lokalne službenike i namještenike, počinje sa primjenom od 01.01. 2013. godine, Vlada je u obavezi da, radi stvaranja uslova za kvalitetnu primjenu zakonskih propisa, donese ovaj podzakonski akt – Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za vršenje poslova u organima lokalne uprave.

Na sjednici su, u skladu sa zakonskim određenjima, prepoznata službena zvanja i kategorije lokalnih službenika i namještenika koje im pripadaju. Dogovoreno je da, u skladu sa utvrđenim rješenjima sa sastanka, naredne aktivnosti budu usmjerene ka pripremi Nacrta Uredbe. Nakon pripreme, Nacrt Uredbe će se dostaviti na davanje primjedbi i sugestija svim lokalnim samoupravama, nakon čega će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Komisijom za razvoj sistema lokalne samouprave, sumirati ove stavove i ponuditi konačna rješenja na usvajanje Vladi.

Kategorija: