Održana prezentacija Analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi i Modela „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“
14.12.2012

U Podgorici je 14.12.2012. godine održana prezentacija Analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi i Modela „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“.

Prezentacija akata okupila je veći broj predstavnika lokalnih samouprava, u prvom redu glavnih administratora, staješina organa, kao i zaposlenih koji se bave društvenim djelatnostima  i kadrovskim  razvojem. U uvodnom izlaganju koje su imali predstavnici partnerskih institucija Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zajednice opština i UNDP-ija predstavljena je pozicija sistema obuka lokalnih službenika i pravci njegovog daljeg razvoja u Crnoj Gori.

Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković naglasila je da je sistem obuka u lokalnoj samoupravi uspostavljen, da se realizuje, ali da je potrebno izvršiti njegovu reviziju kako bi  u narednom periodu bio još efikasniji. Hamdija Šarkinović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova,  podsjetio je na pravni okvir koji uređuje ovu oblast i pravce razvoja politika u oblasti unapređenja znanja i vještina zaposlenih u lokalnim upravama, dok je Sanja Bojanić, šefica sektora za demokratsko upravljanje kancelarije UNDP-ija u Crnoj Gori , govorila o oblicima podrške koju UNDP pruža na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na implementaciju Nacionalne trenig strategije i sistema obuka kroz jedinicu za ljudske resurse u Zajednici opština Crne Gore.

Generalni sekretar Zajednice opština Rajko Golubović naglasio je u svom uvodnom obraćanju da je izrada Analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi i Modela Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave programska aktivnost koju Zajednica opština, u saradnji sa  Upravom za kadrove i Ministarstvom unutrašnjih poslova, kontinuirano sprovodi. Radi se o aktima koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i podršku procesu identifikovanja potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika. Generalni sekretar je ocijenio da priprema ovih akata doprinosi stvaranju uslova za efikasniji rad organa uprave na lokalnom nivou, posebno u smislu  uspostavljanja jedinica za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Prezentaciju Analize i Modela odluke izvršili su predstavnici Uprave za kadrove i Zajednice opština, nakon čega je učesnicima omogućeno da iznesu svoja mišljenja i dileme o sadržini istih i njihovoj primjenjivosti u praksi.

Analiza potreba za obukom u lokalnoj samoupravi(.pdf)

Model „Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“(.doc)