Seminar za primorske opštine “Radni odnosi”
06.03.2012

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština organizovala je u Budvi 05.03. 2012. godine  seminar na temu „Radni odnosi“ za opštine primorskog regona: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budvu, Bar, Ulcinj i Prijestonicu Cetinje. Seminar je organizovan  na zahtjev opštine Budva koji je podržan od ostalih jedinica lokalne samouprave.

Predavači na seminaru su bili Branislav Vujović, glavni upravni inspektor i Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I.

Na seminaru su obrađene sledeće teme: načela novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, popuna radnih mjesta, odgovornost i raspoređivanje državnih službenika i namještenika, ukidanje organa, odnosno ukidanje poslova i reorganizacija organa, pravni položaj rukovodećih i postavljenih lica, pravni položaj inspektora, zaštita prava državnih službenika i namještenika, primjena propisa o radu u odnosu na prekovremeni, dopunski, volonterski rad i drugo, shodna primjena Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika na lokalne službenike i namještenike, sporazumni raskid  radnog odnosa i drugo.

Seminaru je prisustvovalo 25 polaznika, i to: Glavni administratori iz opština Budva i Herceg Novi i Prijestonice Cetinje, kao i zaposleni u organima lokalne uprave koji obavljauju poslove iz oblasti radno pravnih odnosa lokalnih službenika i namještenika u Prijestonici Cetinje i opštinama primorskog regiona.