Posjeta Opštini Nikšić
25.05.2011

U sprovođenju Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori 2009-2011. – Faza II“ dijela koji se odnosi na „Javnu etiku u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, 25. i 26.maja 2011. godine, obavljena je posjeta Opštini Nikšić, jedna od niza planirnih aktivnosti na temu „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Posjeta Opštini Nikšić obavljena je od strane lokalnih konsultanata Zajednice opština, čiji zadatak je da, na osnovu uvida u dokumenta koje je donijela, preduzetih aktivnosti i pokrenutih inicijativa od strane ove opštine, kao i obavljenih aktivnosti obuhvaćenih Programom posjete, izvrše procjenu o tome gdje se nalazi ova jedinica lokalne samouprave u odnosu na utvrđene „Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Program posjete obuhvatao je širok dijapazon aktivnosti koje su omogućile konsultantima da se sastanu, razgovaraju i obave intervju sa rukovodstvom opštine, izabranim predstavnicima, predsjednicima i članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, lokalnim službenicima i namještenicima, predstavnicima mjesnih zajednica, privatnog sektora i nevladinim organizacijama sa područja opštine.

Izvještaj konsultanata o procjeni rada Opštine Nikšić u odnosu na “Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

 

Kategorija: