Saradnja sa državnim i drugim organima

Okrulgi sto „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“

16.03.2015

javno privatno patnerstvoKabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u saradnji sa Zajednicom opština, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, organizovao je 13. marta 2015. godine okrugli sto na temu „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se zainteresovani subjekti upoznaju sa predlogom novih zakonskih rješenja, sa posebnim fokusom na jedinice lokalne samouprave sa aspekta javnih naručilaca i biznis udruženja sa aspekta privatnih partnera.

Sastanak sa predstavnicima Udruženja paraplegičara Podgorice

13.03.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je na zahtjev Udruženja paraplegičara Podgorice održao 12. marta 2015. godine sastanak sa Dejanom Bašanovićem, Generalnim sekratarom Udruženja i Aleksandrom Popović, koordinatorom pravne službe Udruženja. Sastanku su prisustvovale i Tatjana Vujošević i Jelena Raičević, predstavnice Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Tema sastanka je bila prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

Mišljenje Zajednice opština na tekst Predloga Zakona o životnoj sredini

02.03.2015

Mišljenje_Predlog Zakona o zivotnoj sredini_februar 2015

Sastanak u susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji

18.02.2015

Sastanak komunalnih policija_feb 2015U susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji a u okviru pripreme podzakonskih akata za njegovu primjenu, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da pripreme Plan unutrašnje reorganizacije, na čiji sadržaj će značajno uticati struktura službi komunalnih policija, Zajednica opština je 18. februara 2015. godine u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovala sastanak načelnika Komunalnih policija. Sastanak je organizovan na inicijativu načelnika komunalnih policija Kotora, Bijelog Polja, Budve i Podgorice.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, istakao je značaj zakonskih rješenja za kvalitetno obavljanje komunalnog nadzora i obezbjeđenje komunalnog reda u opštinama. On je, takođe, dao kratak pregled obaveza opština koje treba da se sprovedu do početka primjene zakona a koje se odnose organizacione aktivnosti i obuke komunalnih policajaca. Poseban akcenat je stavio na okolnost da je Zakon o komunalnoj policiji donijet krajem godine posle usvajanja opštinskih odluka o budžetu, te da se postavlja pitanje finansiranja poslova i aktivnosti koji su preduslov za sprovođenje Zakona. Za prevazilaženje ovog problema neophodna je dalja saradnja Ministarstva i Zajednice opština, pogotovo u dijelu pružanja opšteg dijela obuka komunalnim policajcima.

Zajednica opština uputila zahtjev Vladi Crne Gore da obezbijedi primjenu čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi

24.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je pisanim putem upoznala Vladu Crne Gore sa problemom sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave, a koji se tiče mogućnosti učešća u kreiranju strateškog, planskog i normativnog okvira bitnog za njihovo funkcionisanje.

Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 13, propisano je da se u pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština, dok je u članu 122a utvrđena obaveza državnih organa da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zako­na i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja.

Inicijativa Zajednice opština prema Skupštini Crne Gore za uvršćavanje Predloga Zakona o komunalnim djelatnostima i Predloga Zakona o legalizaciji neformalnih objekata u dnevni red sjednice Skupštine

12.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore da se Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata po hitnom postupku uvrste u dnevni red sjednice Skupštine.

Učešće Zajednice opština na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi

27.11.2014

27 Savjet_unapredjenje poslovnog ambijenta_nov.2014Zajednica opština je u svojstvu člana učestovala u radu XXVII sjednice Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koja je održana 26. novembra 2014. godine u Podgorici.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane i dvije inicijative koje je podnijela Zajednica opština:

1. Inicijativa za uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem i finansiranja lokalnih samouprava kao preduslova za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u kojoj su predstavljene moguće posledice ukidanja naknade za komunalno opremanje po stabilnost lokalnih finansija.

2. Inicijativa za uspostavljanje mehanizma za jačanje finansijske sposobnosti jedinica lokalne samouprave za korišćenje sredstava IPA fondova, koja je usmjerena na osnaživanje apsorbcionih kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava Evropske unije, kroz formiranje „revolving fonda“.

Zajednica opština na Konstitutivnoj sjednici Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse

20.10.2014

mbaU Podgorici je, 20. novembra 2014.godine, održana konstitutivna sjednica Odbora za energetiku Montenegro biznis alijanse, na kojoj su izabrani predsjednik i članovi odbora. Član Odbora ispred Zajednice opština Crne Gore je Saša Šćekić, savjetnik za sistem lokalne samuprave u Sekretarijatu Zajednice opština.

Izvršni direktor Montenegro biznis Alijanse, Zoran Vulević, predstavio je glavne ciljeve Sektora za energetiku za period do kraja 2015.godine i to: podsticanje investicionog ambijenta, inteziviranje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti energetike, unapređjenje saradnje sa lokanim samoupravama kroz saradnju sa Zajednicom opština Crne Gore, uspostavljanje strateške saradnje sa naučno – obrazovnim institucijama, uključivanje finansijskog sektora koji bi mogao biti zainteresovan za navedene aktivnosti iz razloga sigurnih plasmana svojih sredstava, kao i saradnja sa zemljama u regionu kroz prekograničnu saradnju.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj”

07.06.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji realizuje Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore, u periodu 02-06.06.2013. godine organizovana je studijska posjeta Bugarskoj.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj” je četvrta u nizu studijskih posjeta koje se realizuju u okviru ovog projekata, a predstavlja nastavak serije seminara namjenjenih unapređenju kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, obuke na radnom mjestu i razmjene iskustava sa kolegama.

Zajednički sastanak Ministarstva finansija i Zajednice opština Crne Gore

31.05.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMinistarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore su danas u Podgorici organizovali zajednički sastanak na kojem su raspravljali o trenutnom stanju u finansijama lokalnih samouprava. Sastanku su, pored predstavnika ove dvije institucije, prisustvovali gradonačelnici, predsjednici opština, sekretari za finansije lokalnih samouprava, kao i predstavnici državnih organa čije su nadležnosti od značaja za sistem finansiranja lokalnih samouprava.