Zajednica opština uputila zahtjev Vladi Crne Gore da obezbijedi primjenu čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi
24.01.2015

24. januar 2015. – Zajednica opština Crne Gore je pisanim putem upoznala Vladu Crne Gore sa problemom sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave, a koji se tiče mogućnosti učešća u kreiranju strateškog, planskog i normativnog okvira bitnog za njihovo funkcionisanje.

Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 13, propisano je da se u pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština, dok je u članu 122a utvrđena obaveza državnih organa da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zako­na i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja.

U poslednje vrijeme Zajednica opština uočava zabrinjavajući trend da značajan broj ministarstava i drugih državnih organa nacrte odnosno predloge propisa ne dostavlja jedinicama lokalne samouprave na izjašnjenje ili skraćuje rokove za izjašnjenje na 3-5 dana, pravdajući svoje postupanje primjenom Uredbe o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Ne umanjujući značaj i razloge za sprovođenje javne rasprave na transparentan način, kako uređuje i pomenuta Uredba, prilikom izjašnjanjava na nacrte i predloge zakona od interesa za lokalnu samoupravu, Zajednica opština je resornim ministarstvima više puta ukazala da se primjenom odnosne Uredbe ne može dovoditi u pitanje sprovođenje propisa višeg reda – u ovom slučaju Zakona o lokalnoj samoupravi, kao ni da se državni organi ne mogu osloboditi obaveze dostavljanja jedinicama lokalne samouprave nacrta, odnosno predloga zako­na i drugih akata na izjašnjenje u zakonom utvrđenom roku. I pored učinjenih napora od strane Zajednice opština, ovaj trend se nažalost nastavlja.

Upravni odbor Zajednice opština razmatrao je Informaciju koju je ovim povodom pripremio Sekretarijat Zajednice opština, pa je u vezi sa tim zadužio Generalnog sekretara da o problemu nesprovođenja Zakona obavijesti Vladu Crne Gore, radi preduzimanja mjera kojim će obezbjediti da ministarstvima i drugi državni organi koji vrše pripremu zakona i drugih propisa od interesa za lokalnu samoupravu dosledno primjenjuju odredbe čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi i na taj način omoguće jedinicama lokalne samouprave da učestvuju u kreiranju sistemskog okvira važnog za funkcionisanje lokalne samouprave.