Okrulgi sto „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“
16.03.2015

javno privatno patnerstvoKabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u saradnji sa Zajednicom opština, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, organizovao je 13. marta 2015. godine okrugli sto na temu „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se zainteresovani subjekti upoznaju sa predlogom novih zakonskih rješenja, sa posebnim fokusom na jedinice lokalne samouprave sa aspekta javnih naručilaca i biznis udruženja sa aspekta privatnih partnera.

Predstavnici lokalnih samouprava su ukazali na značaj ovog Zakona za obezbjeđivanje obavljanja značajnog dijela poslova u nadležnosti lokalne samouprave, očekujući da će se istim riješiti mnoge nedoumice, pojednostaviti i ubrazati procedure koje su do sada primjenjivane u uspostavljanju javno-privatnih partnerstava. U odnosu na sistemska pitanja, akcenat je stavljen na:

–        odnos ovog Zakona i Predloga zakona o komunalnim djelatnostima, u kome su detaljno propisane procedure povjeravanja komunalnih djelatnosti privatnom sektoru;

–        materijalizaciju ustavnog načela autonomije lokalne samouprave u obavljanju poslova iz sopstvenih nadležnosti i, u tom pogledu, ovlašćenja Agencije za investicije u odnosu na javno-privatna partnerstva u kojima su jedinice lokalne samouprave javni partneri;

–        način utvrđivanja raspodjele prihoda od koncesionih naknada koje su prihod budžeta Crne Gore, a koje se prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ustupaju lokalnim samoupravama u procentu od 70%.

Ukazano je na potrebu utvrđivanja preciznih rokova za postupanje, kao i preciznog definisanja osnova za podnošenje žalbi.

Predloženo je da se izvrši simulacija uspostavljanja javno-privatnog partnerstva sa aspekta obaveza javnog partnera, rokova, finansijskih obaveza i koristi. Cilj simulacije je utvrđivanje najefikansijeg i najefekvinijeg postupka uspostavljanja javno-privatnog partnerstva.

Nakon kraju, zaključeno je da se inovirani tekst Nacrta zakona dostavi svim jedinicama lokalne samouprave na izjašnjenje u zakonom utvrđenom roku, kao i da Zajednica opština preko svijih radnih tijela obezbijedi objedinjeni stav jedinica lokalne samouprave u odnosu na predmetni zakon.