Generalni sekretar Zajednice

Generalni sekretar rukovodi radom Zajednice  i odgovoran je za zakonitost njenog rada. 
Generalni sekretar predstavlja i zastupa Zajednicu u pravnom prometu, i ima prava i dužnosti nalogodavca za izvršenje Finansijskog plana Zajednice, donosi odluke i druge opšte akte od značaja za funkcionisanje Zajednice, priprema predloge odluka i drugih akata koje donosi Upravni odbor i nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština, stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Upravnog odbora i Skupštine, vrši i druge poslove na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Zajednice.

Za svoj rad i rad Sekretarijata, Generalni sekretar odgovara Upravnom odboru. 

Generalnog sekretara bira i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

 

Funkciju Generalne sekretarke Zajednice opština Crne Gore, od 20. decembra 2022. godine, vrši Mišela Manojlović diplomirana pravnica.

Mišela Manojlović rođena je 01.12.1967. godine u Pljevljima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1990. godine. Dobitnica je nagrade Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Titogradu najboljem studentu na Pravnom fakultetu sa najvišom prosječnom ocjenom iz 1991. godine.

Pravosudni ispit položila je1996. godine,2003. godine završila je Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“,  a 2021. godine položila je advokatski ispit.

Radni angažman na rukovodećim mjestima započela je kao Pomoćnica direktora za pravne poslove Zavoda za zapošljavnje Crne Gore, 1998. godine i bila  na toj poziciji do 2003. godine.

Od 2003. do 2006. godine bila je rukovoditeljka Pravne službe u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, potom od 2006. do 2011.godine obavljala je funkciju Pomoćnice sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica.

Funkciju Sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica obavljala je od 2011. do 2019. godine.

U periodu od 2021. do decembra 2022. godine bila je šefica Pravne službe AD „Luke Bar“.

U periodu od 2011-2014. godine bila je predsjednica Komisije za sistem lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore, neposredno učestvovala u radu Zajednice opština i dala doprinos u izradi zakonskih i podzakonskih akta kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave.

Obavljala je i funkciju Predsjednice Komisije za žalbe Glavnog grada Podgorica u periodu od 2012-2018 godine.

Sertifikovani je trener Uprave za kadrove Crne Gore za državne i lokalne službenike i namještenike i zaposlene u javnim službama za oblast upravnog postupka i službeničko namješteničkih odnosa. Obavljala je poslove stručnog konsulatanta UNDP-a za izradu Zakona o lokalnoj samoupravi i Strategije reforme javne uprave, kao i konsultovanje određenih opština u oblasti lokalne samouprave.

Koautor je knjige „Obrasci za praktičnu primjenu novog Zakona o upravnom postupku sa objašnjenjima“ iz 2017. godine, a takođe ja autor i koautor odrđenog broja monografija i publikacija iz oblasti zapošljavanja.

Dobitnica je nagrade Zajednice opština Crne Gore za najbolju praksu u oblasti učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

e-mail:  misela.manojlovic@uom.co.me