Saopštenja

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja

08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj

01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

U kapitalnom budžetu treba prepoznati značaj projektne dokumentacije

29.08.2023

Investiranje u projektnu dokumentaciju za krupne razvojne projekte dostupno je samo manjem broju opština, pa je veoma važno  stvoriti pogodnije uslove za njeno finansiranje  iz kapitalnog budžeta države. Ako opština ima idejni i revidovani glavni projekat, povećavaju joj se šanse za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova za za izgradnju velikih infrastrukturnih objekata koje bi, inače, teško mogla  finansirati iz drugih izvora.

Troškove postupka oporezivanja da plaćaju oni koji su ih skrivili

21.08.2023

„Vlasnici nepokretnosti u Crnoj Gori obavezaće se da plate troškove poreskog postupka ako su propustili da u roku podnesu poresku prijavu za porez na nepokretnosti ili da izvrše druge zakonske obaveze,čime su direktno  doprinijeli pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju u  rješenju na koje su  se žalili“, piše u inicijativi Zajednice opštinaza dopunu  Zakona o porezu na nepokretnosti. Zajednica će inicijativu kojom predlaže drugačije uređivanje troškova postupka uputiti resornom ministarstvu čim se za to steknu uslovi.

Preko 8 miliona iz EU fondova, radimo na povlačenju dodatnih 50 miliona

28.07.2023

Na Biznis forumu, koji se održava 27-28. jula u Bijelom Polju, generalna sekretarka Zajednice, Mišela Manojlović, kazala je da je direktnim angažovanjem asocijacije samo u poslednjih pola godine opštinama odobreno ili im predstoji odobravanje više od  8 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova.

„Riječ je o URBACT programu EU gdje je asocijacija omogućila saradnju opština Bijelo Polje, Budve i Berana sa opštinama iz EU, sprovela obuke i pružila stručnu pomoć u pripremi 8 projekata, od kojih je odobreno finansiranje 4, u vrijednosti oko 2,5 miliona eura. Iste usluge pružila je Glavnom gradu i opštinama Pljevlja i Bar u okviru ADRION programa za projekte vrijednosti oko 3 miliona eura.

Ubrzati pripreme za povlačenje 7,9 miliona za ruralnu infrastrukturu i povećati broj komunalnih policajaca u sezoni

26.07.2023

Na sjednici Vlade, održanoj danas na Biogradskom jezeru na temu izazova u turističkoj sezoni, generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović,ukazala jena potrebu čvršće saradnje centralnih i lokalnih vlasti na svakom, pa i na ovom planu. Saradnja  je uslov za stavljanje u funkciju svih raspoloživih turističkih potencijala opština.

Moguće velike promjene u nadležnostima opština

24.07.2023

Ministarstvo javne uprave je u prvom kvartalu ove godine započelo sa izradom Analize funkcionisanja lokalne samouprave u realizaciji jedne od mjera predviđene Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. U zavisnosti od zaključaka koje bude sadržala, Analiza izvjesno može poslužiti  kao osnov za radikalne izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu nadležnosti opština koje bi, u tom kontekstu, zavisile od njihove veličine i kapaciteta za obavljanje poslova. Ovo bi u stvari značilo uvođenje politipskog, umjesto dosadašnjeg monotipskog sistema lokalne samouprave.

Zajednički sa ministarstvom do kvalitetnijih zakona

06.07.2023

Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština CG razmatrao je nacrte Zakona o planiranju prostora, Zakona o izgradnji objekata i Zakona o legalizaciji bespravnih objekata koje je pripremilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i stavilo na javnu raspravu od 18. maja do 27. juna 2023. godine.

Ocijenjeno je da treba produžiti  rok  za izjašnjenje opština jer se radi o tri zakona od suštinskog značaja za njihov razvoj. Takođe je preporučeno organizovanje dodatnih okruglih stolova po regionima radi masovnijeg odziva lokalnih službenika i pružanja  prilike građanima za detaljnije upoznavanje sa nacrtima i davanje sugestija.

Preko 320 hiljada eura u prvoj fazi podrške opštinama

16.06.2023

Zajednica opština Crne Gore privodi kraju proceduru raspodjele dijela  sredstava namjenjenih za finansiranje tehničke dokumentacije svojih članica u  planiranom iznosu od 500 hiljada eura. Sa preostalih 150 hiljada eura asocijacija će, za potrebe opština, finansirati izradu dva softvera za koje su iskazale najveći interes i to za evidenciju opštinske imovine i evidenciju upravnika stambenih zgrada.

 Prvim javnim pozivom za finansiranje tehničke dokumentacije, objavljenim u maju 2023.god, oglašena je raspodjela polovine ukupno planiranih sredstava. Poziv se odnosi na ugovorene i planirane razvojne projekte za koje obavezu plaćanja, u utvrđenom iznosu, preuzima Zajednica.  U  ostavljenom roku na poziv se prijavilo  17 opština koje su i ostvarile pravo na navedena sredstva i to: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Kotor, Plav, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Šavnik i Glavni  grad Podgorica.

Zahtjev Vladi za podršku opštinama u pripremi izmjena Zakona o poreskoj administraciji

29.04.2023

Zajednica opština Crne Gore učestvovala je na javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji koju je sprovelo Ministarstvo finansija-Direktorat za poreski i carinski sistem. Tom prilikom predložila je izmjene i dopune ukupno 11 članova ovog,  za opštine veoma važnog  zakona koje nijesu bili predmet Nacrta, ali su od suštinskog značaja za efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda i za smanjenje enormnih izdataka iz lokalnih budžeta po osnovu troškova postupka oporezivanja.