Učešće Zajednice opština na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi
27.11.2014

27 Savjet_unapredjenje poslovnog ambijenta_nov.201427. novembar 2014. – Zajednica opština je u svojstvu člana učestovala u radu XXVII sjednice Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koja je održana 26. novembra 2014. godine u Podgorici.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane i dvije inicijative koje je podnijela Zajednica opština:

1. Inicijativa za uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem i finansiranja lokalnih samouprava kao preduslova za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u kojoj su predstavljene moguće posledice ukidanja naknade za komunalno opremanje po stabilnost lokalnih finansija.

Povodom razmatranja ove inicijative, zaključeno je da se na nivou Savjeta formira radno tijelo sa zadatkom da preispita utvrđene i najavljene mjere u oblastima uređivanja građevinskog zemljišta, obavljanja komunalnih djelatnosti i finansiranja lokalnih samouprava, u cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investicija na lokalnom nivou, kao i obezbjeđivanja održivog sistema finansiranja lokalnih samouprava, i o tome pripremi izvještaj sa predlogom mjera sa prvu narednu sjednicu Savjeta.

2. Inicijativa za uspostavljanje mehanizma za jačanje finansijske sposobnosti jedinica lokalne samouprave za korišćenje sredstava IPA fondova, koja je usmjerena na osnaživanje apsorbcionih kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava Evropske unije, kroz formiranje „revolving fonda“.

Povodom razmatranja ove inicijative, zaključeno je da se zaduži Ministarstvo finansija da u fazi pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave razmotri mogućnost formiranja „revolving fonda“.

Ovdje možete preuzeti podnijete inicijative.