Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj
01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

Opštine imaju jasnu viziju razvoja zasnovanu na održivom korišćenju svih svojih resursa koji su veoma raznovrsni i veoma izdašni. Tu viziju, za koju imaju i volje i entuzijazma, ne mogu ostvariti bez kvalitetnog zakonskog okvira koji stimuliše lokalni razvoj. Suprotno vodi  u stagnaciju i regresiju. Zato se u procesu donošenja zakona mora čuti njihova riječ, odnosno obezbjediti njihovo učešće. Sve drugo su oktroisani zakoni koji su suprotni tekovinama EU pa mogu završiti sa ocjenom da nisu saglasni sa Ustavom ili njihovim neproglašavanjem od strane predsjednika države.  U proteklom periodu Zajednica je imala više ozbiljnih povoda da primjeni ove mehanizme ali im nije pribjegavala u želji da izgradi odnose sa centralnim vlastima na međusobnom povjerenju, saradnji, zaštiti javnog i interesa lokalnog stanovništva i otvorenosti za lokalne inicijative. Nastojaćemo da takvu saradnju uspostavimo i sa 44. Vladom. Vjerujemo da je to moguće kroz posebno radno tijelo koje će  analizirati nacrte i predloge zakonskih, podzakonskih akata, kao i druge materijale od uticaja na lokalne samouprave, davati predloge, mišljenja i preporuke i tako doprinijeti njihovom kvalitetu i djelotvornosti. Ovo radno tijelo bilo bi sastavljeno od predstavnika ministarstava, opština i civilnog sektora koji se bave lokalnom samoupravom.

Osnivanjem takvog radnog tijela i  njegovom  suštinskom podrškom u donošenju ključnih propisa, opštine bi bez dileme doživjele ekspanziju za svega nekoliko godina. Očekujemo da će buduća Vlada usvojiti našu  inicijativu i da će, u okviru ovog radnog tijela, uspostaviti redovnu, funkcionalnu saradnju sa predsjednicima opština, čime će pokazati snažno opredjeljenje ka bržem lokalnom razvoju i boljem životnom standardu građana.