January, 2018

Pripremljen Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine

19.01.2018

Imajući u vidu da su Lokalni akcioni planovi za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana istekli, u cilju pomoći opštinama u kojima žive pripadnici romske i egipćanske populacije, Zajednica opština je u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori pripremila Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine.

Poziv za učešće na e-kursu NALAS-a „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“

19.01.2018

Da li ste zainteresovani da učite o pitanjima rodne ravnopravnosti i njenom značaju za pojedince i društvo? Kako naš rodni identitet utiče na mogućnosti i prepreke u društvu bez obzira da li smo ga svjesni ili ne? Na koji način lokalne samouprave treba da se bave pitanjem rodne ravnopravnosti?

Sve ovo i mnogo više biće razmatrano tokom e-kursa „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“, koji od 5. februara do 2. marta 2018. godine organizuje e-Akademija NALAS-a ( http://www.nalas.eu/services/E-academy).

Pripremljen Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018.-2021. godine

15.01.2018

Vlada Crne Gore je 2016. godine donijela Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine. Strategijom su utvrđene mjere i aktivnosti koje treba za rezultat da imaju obezbjeđivanje potpune zaštite od diskriminacije i uživanje jednakih prava u svim oblastima života licima sa invaliditetom.