Pripremljen Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine
19.01.2018

Imajući u vidu da su Lokalni akcioni planovi za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana istekli, u cilju pomoći opštinama u kojima žive pripadnici romske i egipćanske populacije, Zajednica opština je u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori pripremila Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine.

Nacrt Modela Lokalnog akcionog plana je dostavljen svim Sekretarijatima za društvene djelatnosti i Odboru za društvne djelatnosti Zajednice opštine na izjašnjenje, a konačna verzija Modela je prezentovana predstavnicima  opština na konferenciji koja je održana u Podgorici.

Model je dostavljen na korišćenje  svim opštinama u kojima žive pripadnici romske i egipćanske populacije, sa ciljem da pomogne u obezbjeđenju smjernica i principa na kojima će opštine urediti ovo važno pitanje i donijeti svoje lokalne akcione planove. Model Lokalnog akcionog plana trreba da posluži kao dobra osnova da opštine lakše indetifikuju aktivnosti i mjere i pripreme svoje akcione planove, shodno specifičnim potrebama u lokalnoj zajednici.

Uvažavajući potrebu veće socijalne, društvene, ekonomske i obrazovne uključenosti romske i egipćanske populacije u lokalnoj zajednici, korišćenje Modela može ubrzati donošenje loklanih akcionih planova, a što za rezultat treba da ima značajnije unapređenje uslova i kvaliteta života pripradnika ove populacije.

Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine možete preuzeti ovdje.