Upućen Predlog nadležnom Odboru Skupštine CG za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku
19.01.2022

Zajednica opština je Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore uputila predlog za pokretanje procedure pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po hitnom postupku.

Na osnovu primjedbi i predloga iz više opština, kojim se ukazuje na probleme u primjeni pojedinih instituta uređenih Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zajednica opština je u junu 2021. godine, uputila Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Inicijativu za izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Ključni razlog pokretanja inicijative odnosio se na problem formalno pravnih nedostataka uređivanja instituta prigovora potrošača na račune za pružene komunalne usluge i međusobne neusklađenosti Zakona o upravnom postupku, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnim djelatnostima, što je rezultiralo velikim brojem prigovora potrošača koji u sudskim postupcima uspijevaju zbog formalnih/proceduralnih nedostataka. Sve to, ukupno, izaziva značajne troškove kako budžetima opština, tako i opštinskim preduzećima – vršiocima komunalnih usluga.

Drugi značajan razlog vezan je za zakonsku obavezu vršioca komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom za zaključivanje ugovora sa korisnicima usluga, a da pritom nije uređen postupak u slučaju kada korisnik usluge odbija da potpiše ugovor, što je jako bitno kada se ima u vidu da ne postoji zakonska, organizaciona i praktična mogućnost uskraćivanja ove komunalne usluge.

Ministarstvo je povodom Inicijative Zajednice opština pokrenulo proceduru i pripremilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima koji daje odgovarajuća rješenja za uočene probleme u praksi. Međutim, kako je Ministarstvo, u skladu sa Programom rada Vlade za 2021. godinu, pripremilo Predlog novog Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je već prošao proceduru u Sekretarijatu za zakonodavstvo, stav Sekretarijata za zakonodavstvo je bio da se ne mogu vršiti izmjene i dopune postojećeg Zakona, kad je u odmakloj proceduri donošenje novog Zakona kojim se stavljaju van snage pojedine odredbe tog zakona.

Ključni razlog zbog kojeg se Zajednica opština obratila nadležnom Odboru Skupštine Crne Gore sa predlogom za donošenje izmjena i dopuna važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima je taj što se novim Predlogom zakona o komunalnim djelatnostima ne uređuje obavljanje komunalnih djelatnosti: javno vodosnabdjevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, čije obavljanje će biti uređeno Zakonom o vodnim uslugama, čija izrada je u završnoj fazi. Predlog zakona o vodnim uslugama, na konceptualno nov način uređuje ove dvije komunalne djelatnosti, zbog čega se  njegova primjena odlaže na pet godina, kako bi se u tom periodu obezbijedio povoljan ambijent i pretpostavke za njegovu primjenu. Upravo imajući u vidu ove okolnosti, novim Zakonom o komunalnim djelatnostima, u završnim odredbama je utvđeno da će se važeći Zakon o komunalnim djelatnostima primjenjivati na obavljanje komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama, do početka primjene Zakona o vodnim uslugama.

Da bi se obezbijedio adekvatan zakonski okvir za nesmetano vršenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u prelaznom periodu od pet godina, Zajednica opština je inicirala potrebu donošenja izmjena i dopuna važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima.

 

Predlog za pokretanje procedure pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku (.PDF)

Amandmani (.PDF)

Pregled clanova Zakona cija izmjena/dopuna se predlaže (.PDF)