Sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti: Opštine mogu učestvovati oko 30% u troškovima Dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
19.05.2023

Odbor za društvene djelatnosti je danas, na konstitutivnoj sjednici, izabrao Sava Borozana,  sekretara za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje za predsjednika Odbora, a Milijanu Ašanin, potpredsjednicu opštine Šavnik, za potpredsjednicu Odobra.

Na sjednici je razmatrana i utvrđena Analiza o sredstvima koje su izdvajale jedinice lokalne samouprave za usluge i davanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite za period 2020-2022. godine. (link Analiza)

Analiza pokazuje da su  opštine  za usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite i davanja u 2020. godini izdvojile oko 6 mil.€, u 2021. godini oko 6,5 mil.€, a u 2022. godini oko 7 mil.€, dakle ukupno oko 20 mil.€ u prethodne tri godine. Ovaj podatak pokazuje trend rasta ulaganja opština u usluge socijalne i dječje zaštite iz godine u godinu, što ukazuje na povećanu potrebu za pružanjem ovih usluga u lokalnoj zajednici“, poručeno je na sjednici.

Polazeći od rezultata Analize, Odbor za društvene djelatnosti utvrdio je Izjašnjenje na Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu. (link Izjašnjenje)

Odbor je u Izjašnjenju dao pojedničane komentare i između ostalog, zaključio da je, zbog suštinskih izmjena i sa pravnotehničkih razloga, potrebno donijeti novi Pravilnik, u širim konsultacijama sa jednicama lokalne samouprave, Zajednice opština  i resornog ministrstva.

Prema zvanično dobijenim podacima iz svih jedinica lokalne samouprave, koji su dostavljeni Zajednici opština, Odbor je u Analizi  konstatovao da su opštine za dnevne centre za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u 2020. godini izdvojile preko 1mil.€, u 2021. godini oko 2 mil.€, a u 2022. godini preko 2mil.€, dakle, u protekle tri godine oko 6 mil.€. Ovo podaci ukazuju na trend rasta troškova u dnevnim centrima, a samim tim i na potrebu većeg učešća države u ukupnim troškovima dnevnih centara. Takođe, prema raspoloživim podacima, opštine su uložile preko 1,5 milona eura  u ovu svrhu kroz učešće u izgradnji objekta, vrijednost ustupljenog zemljišta i naknadu za komunalno opremanje građevinskog  zemljišta.

„Opštine su zauzele jednistven stav da procenat učešća lokalne samouprave u ukupnim troškovima dnevnih centara treba da iznosi oko 30%, što se mora uzeti u obzir prilikom utvrđivanja održivog modela finasiranja dnevnih centara“, zaključeno je na sjednici Odbora.

Kategorija: