Modeli opštinskih propisa za sprovođenje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
12.10.2020

Skupština Crne Gore donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 14. avgusta 2020. godine.

Zakonom su, između ostalih, izmjenjene odredbe kojim se uređuju pitanja plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, godišnje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte, a uvedena je i naknada za urbanu sanaciju kao supstitut dosadašnje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

To je uslovilo potrebu donošenja ili izmjena opštinskih propisa kojim se uređuju ova pitanja radi njihovog usaglašavanja sa Zakonom.U cilju pomoći opštinama da blagovremeno izvrše zakonsku obavezu i usklade svoje propise sa Zakonom, Sekretarijat Zajednice opština je pripremio modele opštinskih propisa i to:

Modeli Odluka su dostavljeni svim jedinicama lokalne samouprave na korišćenje radi pripreme svojih propisa.

Sekretarijat Zajednice opština takođe radi i na pripremi Modela Odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa.

Kategorija: