Sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština
22.09.2015

IV sjednica RGKDZSČetvrta sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština održana je 21. septembra 2015. godine u Podgorici.

Radna grupa je sa aspekta sistema i autonomije lokalne samouprave u obavljanju sopstvenih poslova pripremila Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti prirode, Amandmane na Predlog Zakona o životnoj sredini i Inicijativu za odlaganje primjene Zakona o komunalnoj policiji.

1. Zaštita prirode predstavlja veoma značajno pitanje koje zahtjeva potpun i adekvatan legislativni okvir kojim će se na odgovarajući način urediti i ustanoviti zahtijevani standardi i norme u odnosu na prava i obaveze svih relevantnih subjekata u ovom procesu. Radna grupa je, u tom smislu, razmotrila tekst Nacrta Zakona o zaštiti prirode i pripremila Mišljenje u kojem je, između ostalog, konstatovala da se radi o dokumentu koji u dovoljnoj mjeri precizira mehanizme i instrumente upravljanja prirodom, uključujući i mjere zaštite ovog važnog nacionalnog resursa. U Mišljenju su takođe dati i predlozi i sugestije na Nacrt Zakona koji su usmjereni na konkretiziranje ovlašćenja, odgovornosti i obaveza organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave u poslovima unapređenja i zaštite prirode. Mišljenje na Nacrt Zakona o životnoj sredini upućeno je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao obrađivaču.

2. Zakon o životnoj sredini predstavlja krovni zakon u oblasti životne sredine, kojim se uređuju principi zaštite životne sredine i održivog razvoja, subjekti, instrumenti i mjere zaštite životne sredine, pristup informacijama, učešće javnosti, pristup pravosuđu u pitanjima životne sredine, finansiranje u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za životnu sredinu. Radna grupa je na sjednici razmatrala Predlog Zakona o životnoj sredini i tim povodom  pripremila Amandmane koji imaju za cilj obezbjeđivanje adekvatnog finansijskog okvira za vršenje sopstvenih poslova lokalne samouprave, a u skladu sa krovnim zakonima: Zakonom o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da opština u okviru sopstvenih poslova „obezbjeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.) i „uređuje i obezbjeđuje uslove za očuvanje i zaštitu prirodnih vrijednosti“ i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kojim je propisano da sredstva za finansiranje sopstvenih poslova moraju biti „primjerena izdacima potrebnim za finansiranje nadležnosti opštine utvrđenih Ustavom i zakonom“. Pripremljene Amandmane na Predlog Zakona o životnoj sredini Radne grupa je dostavila Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore na razmatranje.

3. Sagledavajući ispunjenost pretpostavki za implementaciju Zakona o komunalnoj policiji (čija primjena počinje 3.10.2015. godine), Radna grupa je ocijenila da nijesu ispunjeni uslovi za njegovo uspješno sprovođenje od strane jedinica lokalne samouprave zbog nepostojanja zakonskog, odnosno normativnog okvira, kao i zbog neispunjenosti organizacionih i materijalno-tehničkih pretpostavki, te je predložila iniciranje odlaganja njegove primjene.

Kategorija: