NALAS

O NALASu

NALAS (Network of Asssociations of Local Authorities of South East Europe ) je Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope. NALAS okuplja 15 asocijacija koje predstavljaju oko 9000 lokalnih vlasti, direktno izabranih od više od 80 miliona građana ovog regiona. Sekretarijat NALASa, sa sjedištem u Skoplju, odogovoran je za ukupnu kordinaciju i sprovođenje aktivnosti.

NALAS je osnovan 2001. godine, nakon Prvog foruma gradova i opština Jugoistočne Evrope (Skoplje, novembar 2000.), organizovanog od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Mreža je osnovana pod pokroviteljstvom Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (Radni sto 1) i Savjeta Evrope. Tokom prvih godina, NALAS je funkcionisao kao neformalna organizacija održavajući redovne sastanke, seminare i programe obuka. U julu 2005. godine, NALAS je zvanično registrovan kao asocijacija sa sjedištem u Strazburu. Sekretarijat NALASa je osnovan u martu 2007. godine.

 CILJEVI

NALAS promoviše proces decentralizacije u saradnji sa centralnim vlastima i međunarodnim organizacijama, smatrajući lokalnu samoupravu kao ključni element u tranzicionim procesima koje se odvijaju u zemljama Jugoistočne Evrope. NALAS izgrađuje partnerstva u cilju davanja doprinosa procesima pomirenja i stabilizacije u regionu i, samim tim, doprinosti procesu evropskih integracija cijelog regiona.

NALAS inicira i sprovodi regionalne inicijative u ime svojih članica, pomažući asocijacijama da postanu pouzdani predstavnici lokalnih vlasti vis-a-vis centralnim vlastima. Cilj NALASa je da pruža usluge lokalnim vlastima u korist građana regiona i želi da se razvije u centar znanja za razvoj lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi, priznat od relevantnih subjekata.

 AKTIVNOSTI

U skladu sa planom aktivnosti, NALAS je osnovao radne grupe po pojedinim temama značajnim za lokalnu samoupravu u Jugoistočnoj Evropi, fokusirajući se prvenstveno na lokalne finansije, prostorno planiranje, upravljanje otpadom, insitutcionalni razvoj i energetsku efikasnosti.

 RADNE GRUPE NALASa

U srcu NALASa su radne grupe, koje okupljaju najbolje stručnjake iz regiona, službenike asocijacija i profesionalnce zaposlene u lokalnim upravama. Ovi praktičari su najčešće rukovodioci organa ili službi lokalne uprave i u prvom redu se suočavaju sa posledicama i izazovima politika i zakona kojima se uređuje sistem lokalne samouprave.

Svaka radna grupa ima „Asocijaciju-domaćina“ koji je njen koordinator, dok projektima koje sprovode radne grupe upravljaju „Vodeće asocijacije“. Asocijacija-domaćin može upravljati sa jednim ili više projekata.

RADNA GRUPA ZA RAZVOJ ASOCIJACIJE
Domaćin: Zajednica jedinica lokalnih vlasti Republike Makedonije
Oficir za vezu: Dušica PERIŠIĆ
Ženevska bb, P. fah: 32,
1000 Skopje, Republika Makedonija
Tel: +389 2 3099033, Faks: +389 2 3061994
RADNA GRUPA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
Domaćin: Asocijacija kosovskih opštinaOficir za vezu: Sazan IBRAHIMI
Ul. „Gustav Majer” 5, 10000 Priština, Kosovo
Tel: +381 38 245732, Faks: +381 38 245733
RADNA GRUPA ZA FISKALNU DECENTRALIZACIJU
Domaćin: Nacionalna asocijacija opština Republike Bugarske
Oficir za vezu: Ginka ČAVDAROVA
Golash Street, Geo Milev, 1111 Sofija, Bugarska
Tel: +359 2 9434468, Faks: +359 2 9434431
RADNA GRUPA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM I VODAMA
Domaćin: Stalna konferencija gradova i opština
Oficir za vezu: Zorica VUKELIĆ
Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3223446, Faks: +381 11 3221215
RADNA GRUPA ZA PROSTORNO PLANIRANJE
Domaćin: Asocijacija opština i gradova Slovenije
Oficir za vezu: Jasmina VIDMAR
Kontakt: Miha MOHOR
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 2 2341500, Faks: +386 2 2341503
RADNA GRUPA ZA ODRŽIVI TURIZAM
Domaćin: a Asocijacija opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
Oficir za vezu: Vesna TRAVLJANIN
Musala 5/1, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33216502

MEĐUNARODNA PODRŠKA

U naporima da ojača lokalnu upravu u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa evropskim standardima, NALAS djela u skladu sa principima postavljenim Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, sarađujući sa širokim krugom međunarodnih partnera i donatora. Naime, NALAS ostvaruje blisku saradnju sa Kongresom Savjeta Evrope, ima status posmatrača u Komitetu regiona EU i dobre odnose sa FEDRE, LGI, Savjetom evropskih opština i regiona, Austrijskom asocijacijom opština i Stručnim centrom za reformu lokalne samouprave Savjeta Evrope.

Od samog početka, NALAS dobija značajnu finansijsku podršku Švajcarskog razvojnog centra (SDC). Takođe, Njemačko društvo za tehničku pomoć (GIZ) dalo je značajan doprinos mnogim konkretnim projektima koje su pripremile radne grupe NALASa. NALAS je dobio finansijska sredstva i od Instituta za otvoreno društvo.

Više informacija o NALASu možete naći na njihovoj internet stranici www.nalas.eu.