Publikacija „Moja Zajednica 2023“ – najvažniji podaci o lokalnoj problematici na jednom mjestu
05.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je onlajn publikaciju pod nazivom „Moja Zajednica 2023“ u kojoj se, pored sadržajnog pregleda brojnih aktivnosti asocijacije tokom protekle godine, mogu naći i informacije o problemima i izazovima sa kojima se načelno susrijeću sve lokalne samouprave u državi, kao i predlozi rješenja za njihovo prevazilaženje.

Uvodnu riječ za „Moju Zajednicu 2023“ napisao je predsjednik Upravnog odbora ZOCG i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, dajući osvrt na otežano funkcionisanje lokalnih samouprava, kao i na različite mjere koje je Zajednica opština preduzimala u cilju jačanja uticaja opština na javne politike.

Kroz izvještaje o učešću na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, o sastancima sa predstavnicima najviših državnih institucija, kao i o posjetama jedinicama lokalne samouprave, publikacija nudi uvid u brojna i dalje aktuelna pitanja o finansiranju lokalne samouprave, pitanja iz komunalne oblasti, e-uprave, manjinskih prava na lokalnom nivou, kao i evropskih integracija. Tu su i podaci o stručnoj pomoći koju ZOCG pruža opštinama u donošenju obaveznih akata i pripremi projekata, kao i o obukama za zaposlene u lokalnim samoupravama.

Zajednica opština inicirala je tokom prethodne godine donošenje ili izmjenu više zakonskih rješenja u cilju boljeg funkcionisanja lokalnih samouprava, a sa istim ciljem potpisano je i nekoliko memoranduma o saradnji sa različitim institucijama – o čemu se čitaoci mogu detaljno upoznati na stranicama „Moje Zajednice“. 

Prethodnu godinu rad asocijacije obilježila je bogata međunarodna aktivnost, pa se u „Mojoj Zajednici“ može, pored ostalog, pročitati i o saradnji asocijacije sa Komitetom regiona Evropske unije, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i drugim međunarodnim subjektima

Moja zajednica 2023 (.pdf)