Brendirati Crnu Goru kao bio-eko destinaciju
14.02.2024

Budući Prostorni plan Crne Gore trebalo bi da sadrži smjernice koje omogućavaju realizaciju mjera za borbu protiv klimatskih promjena, kao i smjernice koje daju osnovu za razvoj alternativnog zdravstvenog turizma, veoma popularnog i cijenjenog u svijetu. Ovo su dvije sugestije iza kojih su stale sve članice Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), a koje je generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović predstavila poslanicima na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore posvećenoj razmatranju statusa pripreme Prostornog plana Crne Gore.

Ona je istakla da je stvaranje pretpostavki za realizaciju mjera za borbu protiv klimatskih promjena posebno važno sa aspekta povlačenja sredstava iz EU i drugih drugih fondova, odnosno svih bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju.

– U najvećem broju poziva za povlačenje bespovratnih sredstava jedan od kriterijuma koji povećava šanse i broj bodova aplikantima jeste da su predviđene mjere za borbu protiv klimatskih promjena, koje podrazumijevaju, na primjer, izgradnju obaloutvrda uz rijeke ili jezera, objekata za rano otkrivanje šumskih požara i slično. Zato bi bilo važno da se planskim dokumentima daju odgovarajuće smjernice da kasnije ne bi bilo prepreka za ispunjavanje uslova za apliciranje za sredstva iz ovih fondova – kazala je Manojlović.

Ocjenjujući da je aktuelni Program razvoja zdravstvenog turizma interesantan opštinama kao strateško opredeljenje Vlade, ona je istakla da, pored konvencionalnog zdravstvenog turizma, Crna Gora ima odlične uslove i za razvoj takozvanog komplementarnog, alternativnog zdravstvenog turizma, koji turističku sezonu može produžiti i na cijelu godinu.

– Riječ je o vidu zdravstvenog turizma koji se zasniva na prirodnim bogatstvima poput mineralnih voda, mineralnog pijeska i ljekovitog bilja, i koji je veoma cijenjen u svijetu. Zato bi bilo važno da se daju smjernice koje omogućavaju razvoj ovakvog vida turizma ne samo u zaleđu primorski opština, u našim selima i na planinama, već i u području Skadarskog jezera, gdje smo već imali zahtjeve stranih investitora za izgradnju welness kompleksa sa objektima od prirodnih materijala, u kojima bi funkcionisali centri za prevenciju i liječenje. Imajući u vidu ustavno određenje Crne Gore kao ekološke destinacije, uz razvoj ovakvog turizma ona bi se mogla brendirati kao bio-eko destinacija, što bi komplementarno funkcionisalo i sa drugim vrstama turizma koje želimo da razvijamo, poput  vjerskog, speleološkog, jezerskog i drugih. To bi takođe moglo da posluži za pokušaj rješavanja problema depopulacije, koji je naročito prisutan na seoskom području – rekla je Manojlović.

Zahtjev za smjernice u Prostornom planu CG koje će omogućiti razvoj zdravstvenog turizma (izgradnju welness objekata sa prirodnim načinima liječenja i preventive, sporskih, rekreativnih objekata i sl.) zasniva se na usvojenom Vladinom Programu razvoja zdravstvenog turizma.

Kategorija: