Razvoj ljudskih resursa kao preduslov za razvoj lokalne samouprave
25.12.2023

Zajednica opština je i tokom 2023. godine posebnu pažnju posvetila profesionalnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Pažljivo osluškujući njihove potrebe i oblasti gdje je postojala potreba za dodatnom edukacijom, Zajednica je izdvojila određene teme i organizovala niz obuka u tekućoj godini.

U prvom redu, veliko interesovanje iskazano je za obukom na temu „Supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku u oblasti utvrđivanja i naplate lokalnih javnih prihoda“. Organizovane su tri regionalne obuke na ovu značajnu temu, u Bijelom Polju, Tivtu i u Podgorici, kojima je ukupno prisustvovalo više od 50 predstavnika opština – glavnih administratora i službenika zaposlenih u toj službi, kao i službenika u organima lokalne uprave koji utvrđuju i naplaćuju lokalne javne prihode.

Poseban značaj Zajednica je i ove godine posvetila obučavanju i podršku lokalnim službenicima u procesu povlačenja donatorskih sredstava. Iz ove oblasti ukupno su sprovedene 4 obuke, i to osnovni i napredni nivoi obuke  „Priprema EU projekata“, kao i dvije obuke za sve opštine na temu „Sprovođenje javnih nabavki po EU procedurama (PRAG)“, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Jedan od rezultata je da je, uz našu podršku, na ovim obukama Opština Pljevlja pripremila dva projekta koja je podnijela u okviru programa prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom.

Obuka „Postupanje po prigovoru korisnika usluga od opšteg interesa“ okupila je, ne samo predstavnike jedinica lokalne samouprave, već i predstavnike vršilaca komunalnih djelatnosti čiji je osnivač opština. Dvijama obuka koje je Zajednica organizovala na ovu temu, prisustvovalo je četrdesetak polaznika.

Obuka koju je posebno potrebno istaći jeste ona sa specifičnom ciljnom grupom. U pitanju su lokalni odbornici Glavnog grada za koje je održana obuka na temu  „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika i način vršenja odborničke funkcije“. Polaznici su iskazali veliko zadovoljstvo zbog inicijative za organizaciju obuke, kao i razriješenih dilema na samom događaju. Budući da je ovo prvi put da se organizuje obuka na ovu temu, Zajednica ima u planu da sa tom praksom nastavi i u narednom periodu za ostale odbornike u crnogorskim skupštinama opština.

Podsjećamo, Zajednica opština je ove godine donijela Program obuka (link), a takođe je objavila i Javni poziv za izbor predavača,  odnosno trenera za sprovođenje Programa obuka (link) na koji se u svakom trenutku mogu prijaviti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju navedene uslove.

U narednom periodu, Zajednica će još intenzivnije pristupiti razvoju kapaciteta lokalnih službenika, kao preduslovu za razvoj svake lokalne samouprave.

Kategorija: