Lokalni poreski organi pred novim izazovom – porez na promet nepokretnosti
07.12.2023

Poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na promet nepokretnosti će, počev od 01. januara 2024. godine, po prvi prvi put biti u nadležnosti opština, odnosno lokalnih poreskih organa. Radi se o novim poslovima koji sa sobom nose brojne izazove, pa je od posebnog značaja blagovremena priprema za njhovo efikasno vršenje.

U tom cilju, Zajednica opština je 07. decembra 2023. godine organizovala sastanak za predstavnike opštinskih poreskih organa koji je bio posvećen porezu na promet nepokretnosti.

Predstavnice Uprave prihoda i carina: Svetlana Laković, Radmila Komatina i Ljiljana Strugar predstavile su način na koji je Uprava sprovodila postupak utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na promet nepokretnosti, te izazove sa kojima su se susretali u obavljanju ovih poslova. Predstavnici opština su imali priliku da riješe dileme u vezi dokumentacije za pripremu poreskog rješenja; utvrđivanja poreske osnovice; angažovanja vještaka; oslobađanja od obaveze plaćanja poreza; donošenja privremenog rješenja; dostave poreskog rješenja i niza drugih pitanja na koja su predstavnice Uprave prihoda i carina dale odgovore.

Predstavnik firme BOne je u drugom dijelu sastanka predstavio radnu veziju modula „porez na promet nepokretnosti“ koji je razvijen u okviru jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda LARIS. U skladu sa diskusijom koja se povela tokom sastanka, kao i komentarima koji će pristići iz opština, kompanija BOne će ubrzo utvrditi konačan sadržaj modula  i staviti ga na raspolaganju svim opštinama – kako onim koje već koriste softver LARIS, tako i onima koje su pokazale namjeru da ga koriste u cjelini ili u pojedinim modulima.

Predstavnici opština su sastanak ocijenili veoma korisnim i iskazali potrebu za organizovanjem što većeg broja događaja na kojima bi bilo prilike za širenje dobrih praksi i razmjenu iskustva iz oblasti lokalnih javnih prihoda.

Kategorija: