Potrebna jača podrška državne i lokalnih vlasti za društvenu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori
11.10.2023

Predstavnici Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Kancelarije Savjete Evrope u Podgorici, posjetili su Zajednicu opština Crne Gore, 11. oktobra 2023. godine.

„Kroz jaču međuresornu saradnju i saradnju sa predstavnicima civilnog društva, nepohodno je isplanirati i realizovati konkretne i održive mjere za unapređenje društvenog položaja Roma  Egipćana u Crnoj Gori“, poručeno je sa sastanka Generalne sekretarke Mišele Manojlović i načelnika Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Sokolja Begenaja.

Kako je u toku implementacija II faze Programa ROMACTED u kojoj učestuvje sedam lokalnih samouprava i to Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Tivat i Ulcinj, predstojeće projektne aktivnosti je predstavila programska službenica iz Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.

Cilj Programa je da se osnaže pripadnici romske populacije da aktivnije učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i da se ojačaju kapaciteti lokalnih samouprava u radu na inkluziji Roma.

Kroz programske aktivnosti se trenutno radi na pripremi Smjernica za izradu lokalnih akcionih planova za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, koje će poslužiti kao pomoć opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove.

Takođe, budžetiranje odgovorno prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou je pitanje koje će se promovisati kroz programske aktivnosti i obuke na ovu temu namijenjene za lokalne službenike.

Uspostavljanje mehanizma za objedinjeno izvještavanje o spovedenim nacionalnim i lokalnim akcionim planovima, uključujući i izvještaje nevladinih organizacija, kao i zajedničko apliciranje ministarstva i opština, uz podršku Zajednice opština, za finansiranje projekata iz EU fondova u cilju unapređenja polažaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, neki su od prioriteta buduće saradnje.

Kategorija: