LISTA PREDAVAČA/TRENERA ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE
15.05.2023

Na osnovu člana 6 stav 6 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka br. 02-31/23 od 16.03.2023. godine objavljuje se

LISTA PREDAVAČA/TRENERA ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

na dan 1. jun 2023. godine

GENERALNA SEKRETARKA

Mišela Manojlović                                                                                         

TemeIme i prezime
11. Priprema EU projekata (napredni nivo)
2. Sprovođenje javnih nabavki po EU procedurama (PRAG)
Simona Bošković
21. Utvrđivanje i naplata javnih prihoda
2. Upravni postupak
3. Postupak inspekcijskog nadzora
Goran Petrović
31. Ovlašćenja, odgovornosti i način vršenja odborničke funkcije
2. Trening trenera ToT – početni nivo
Nada Drobnjak
41. Supsidijarna primjena ZUP-a u oblasti utvrđivana i naplate lokalnih javnih prihoda
2. Primjena ZUP-a u komunalnoj oblasti
3. Inspekcijski nadzor u oblasti lokalnih javnih prihoda 4. Ovlašćenja, odgovornosti  i način vršenja odborničke funkcije
Mišela Manojlović
51. Komunalni nadzor
2. Postupak inspekcijskog nadzora
Marija Bošković
61. Primjena ZUP-a/Supsidijarna primjena ZUP-a
Slobodan pristup informacijama
2. Normativa/Pravno tehnička pravila za izradu propisa sa analizom uticaja propisa (RIA)
3. Službeničko namještenički odnosi/Postupak zapošljavanja i prava i obaveze lokalnih službenika
Danijela Nedeljković Vukčević
71. Primjena ZUP-a u komunalnoj oblasti
2. Postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata
3. Inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti
4. Vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda
5. Nadzor nad društvima i ustanovama čiji je osnivač opština
6. Postupanje po prigovorima korisnika usluga od opšteg interesa
7. Trening trenera – početni nivo
Sanja Živković
81. Priprema EU projekata (osnovni i napredni nivo)
2. Sprovođenje javnih nabavki po EU procedurama (PRAG)
3. Oblici i načini uspostavljanja međunarodne saradnje
4. Trening trenera – početni nivo
5. Implementacija EU projekata
6. Dostupni izvori finansiranja za lokalne razvojne projekte
Darko Mrvaljević
91. Priprema EU projekata (osnovni i napredni nivo)
2. Oblici i načini uspostavljanja međunarodne saradnje
3. Trening trenera – početni nivo
4. Implementacija EU projekata
5. Dostupni izvori finansiranja za lokalne razvojne projekte
Vanja Starovlah
101. Upravni postupak
2. Postupak inspekcijskog nadzora
3. Normativa
4. Službeničko namještenički odnosi
5. DPrivredna društva i ustanove čiji je osnivač opština
Branka Lakočević