Stvoriti uslove za održavanje komunalnog reda
27.04.2023

Turistički orijentisane opštine se svake godine suočavaju sa istim problemom nedovoljnog broja komunalnih policajaca koji će uspostavljati i održavati komunalni red u toku turističke sezone.

Zakon o komunalnoj policiji je jedini propis u crnogorskom pravnom sistemu koji vezuje broj operativaca (komunalnih policajaca) za broj stanovnika opštine. Taj zakon ograničava opštine na najmanje tri komunalna policajca  i po jednog dodatnog  na svakih 5.000 stanovnika sa poslednjeg popisa. Znači, njime se ne uvažava sezonska fluktuacija turista koja drastično povećava broj subjekata nadzora i čini nemogućim održavanje komunalnog reda u opštinama koje su se profilisale kao turističke destinacije.

Tako Budva, sa malo više od 19 hiljada stanovnika po popisu iz 2011.godine, ima šest komunalnih policajaca, dok je u 2022. godini, prema podacima MONSTATA, bilo 672.555 prijavljenih turista sa ukupnim brojem noćenja 3.152.888. Na ovaj način se održavanje komunalnog reda u sezoni dovodi do apsurda i negativno utiče na turizam.

Žabljak, sa oko 3,5 hiljada stanovnika, ima tri komunalna policajca i prijavljenih 43.577 turista sa 126.440 noćenja u istoj godini.

Slična situacija je i u ostalim opštinama opredjeljenim ka turizmu.

Zakon o komunalnoj policiji daje mogućnost opštinama da u opravdanim slučajevima povećaju broj komunalnih policajaca uz saglasnost Ministarstva javne uprave. Opštine su tu saglasnost tražile u više navrata, posve argumentovno ali uglavnom bezuspješno. Stoga se riješenje ovog problema u praksi tražilo u nekim oblicima međuopštinske saradnje koja je veoma sporna sa aspekta nadležnosti za vršenje javnih ovlašćenja komunalnih policajaca koji su inače zaposleni u drugim opštinama.

Iz svih ovih razloga Zajednica opština Crne Gore je inicirala izmjenu Zakona o komunalnoj policiji brisanjem ograničenja u odnosu na broj komunalnih policajaca jer se njime, pored svega navedenog, narušava i autonomija opština i povrijeđuje princip njihove jednakosti.