JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDAVAČA, ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA
11.04.2023

Na osnovu člana 4 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka, Zajednica opština Crne Gore objavljuje

 

   JAVNI POZIV

ZA

IZBOR PREDAVAČA,  ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA

ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

 

Na poziv se mogu prijaviti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove i posjeduju potrebna znanja i vještine za sprovođenje Programa obuka Zajednice opština Crne Gore.

 

 1. Uslovi za trenere:
 • VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240 kredita CSPK-a),
 • radno iskustvo od najmanje deset  godina u oblasti za koju se prijavljuje na javni poziv i
 • iskustvo u sprovođenju obuka.

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni obrazac (prilog);
 • radna biografija /CV iz koje se utvrđuje radno iskustvo u oblasti, odnosno temi za koju se prijavljuje na javni poziv;
 • dokaz o stečenom obrazovanju;
 • potvrda organa o relevantnom radnom iskustvu;
 • potvrda o iskustvu u sprovođenju obuka koju izdaje organ državne uprave nadležan za ljudske resurse ili druga odgovarajuća institucija za čije potrebe je kandidat vršio obuku; 
 • kopija sertifikata o završenoj obuci za trenera (fakultativno);
 • potvrda organa državne uprave nadležnog za ljudske resurse da je predavač/trener u protekloj godini za održane obuke ostvario najmanju prosječnu ocjenu 4,50[1](fakultativno).

 

 1. Uslovi za predavače:
 • da ima akademsko zvanje u smislu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje u oblasti za koju se prijavljuje na javni poziv

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni obrazac (prilog);
 • radna biografija/CV;
 • dokaz o stečenom akademskom zvanju.

 

Program obuka možete preuzeti ovdje.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za izbor trenera i predavača za sprovođenje Programa obuka Zajednice opština je stalno otvoren. Sa kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju kriterijume predviđene javnim pozivom biće obavljen intervju, tokom kojeg će prezentovati dio obuke, u formi simulacije, na jednu ili više tema za koje se prijavljuje, u trajanju od po 10 minuta. Postupak izbora kandidata/kinja koji/e ispunjavaju uslove javnog poziva vrši Komisija kada se na javni poziv prijavi najmanje pet kandidata.

Način prijave: Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, slanjem potrebne dokumentacije na e-mail: uom@t-com.me

Kontakt osoba: Jelena Borozan, samostalna savjetnica za razvoj ljudskih resursa, tel: 020/675-244.

                                                                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

                                                                                                                                              Mišela Manojlović, sr.

  [1] Napomena: Kandidat koji se nalazi na listi predavača, odnosno trenera organa državne uprave nadležnog za poslove ljudskih resursa koji je u protekloj godini za održane obuke kod tog organa ostvario najmanju prosječnu ocjenu 4,50, uključuje se u listu predavača, odnosno trenera Zajednice za tu oblast, nakon podnošenja prijave, a bez sprovođenja postupka izbora kandidata.