APEL SKUPŠTINI DA PODRŽI INICIJATIVU ZAJEDNICE OPŠTINA
21.04.2023

Zajednica opština je 17. marta ove godine podnijela Skupštini Crne Gore Inicijativu za izmjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Cilj izmjene je stvaranje uslova za jednostavniju i efikasniju naplatu poreskih i neporeskih potraživanja države prema opštinama, a i opština prema svojim poreskim dužnicima, što u krajnjem doprinosi stvaranju povoljnijeg ambijenta za obavljanje funkcija opština i olakšava položaj građana. Naime, ovaj zakon je do sada omogućavao repogram poreskih i neporeskih dugova samo državnom poreskom organu. Opštinama je, bez jasnih razloga, izričito onemogućena njegova primjena.

Inicijativa je u potpunosti usmjerena ka ostvarivanju javnog interesa. Ukoliko je Skupština podrži, opštine bi mogle svojim poreskim dužnicima  omogućiti plaćanje zaostalih poreskih dugova na rate. Istovremeno bi se regulisao reprogram poreskih dugova opštine prema državi a čak ni ovo pitanje do sada nije bilo regulisano ovim zakonom.

Iz ovog proizilazi da je važeći Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, bez ikakvog logičnog razloga, diskriminatoran kako prema opštinama kao poreskim dužnicima države, tako i prema građanima i pravnim licima kao poreskim dužnicima opštine.

Fiskalni sistemi države i opštine su potpuno nezavisni jedan od drugog pa je ovom Inicijativom predložen poseban rok javnog poziva za reprogram zaostalih lokalnih poreskih i neporeskih dugova u skladu sa lokalnim potrebama.

Značajno je naglasiti da je Inicijativa jednoglasno podržana od strane svih predsjednika opština na sjednici Upravnog odbora Zajednice opština koja je održana 16. marta ove godine. Sama ta činjenica govori o značaju Inicijative za sve opštine, pa koristimo ovu priliku da  još jednom uputimo apel svim poslanicima u Skupštini Crne Gore da je podrže u opštem interesu i time olakšaju inače težak položaj opština ali i poreskih dužnika.