Predsjednici opština jedinstveni u zahtjevu za bolji status opština
16.03.2023

Samo finansijski stabilna i administrativno jaka lokalna samouprava može vršiti zakonom utvrđene nadležnosti i efikasno odgovoriti na brojne izazove sa kojima se suočavaju opštine na putu stvaranja moderne, efikasne i servisno orjentisane lokalne samouprave. Zato država mora obezbjediti dodatne mehanizme zaštite u slučaju kada je zakonom ili drugim propisom nanijeta šteta opštinama i tako stvoriti pravne pretpostavke za sprečavanje blokade njihovog rada usled nelikvidnosti.  

Ovo je zaključeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore kojoj je prisustvovalo 20 članova Upravnog odbora, a kojom je predsjedavao Dušan Raičević, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik opštine Bar.

Upravni odbor je na današnjoj sjednici dao saglasnost na Inicijativu Sekretarijata Zajednice za izmjene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Njome je predložena dopuna zakona utvrđivanjem obaveze države da nadomjesti gubitke koje opštinama uzrokuje zakonsko ukidanje ili umanjenje njihovih prihoda ili  uvećanje rashoda.  Ova Inicijativa je rezultat nastojanja Zajednice da otkloni posledice primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica iz decembra 2021. godine i novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa koji su uzrokovali nelikvidnost većine opština. Prihodi se mogu nadomjestiti utvrđivanjem drugih naplativih izvora finansiranja ili iz budžeta države.

Članovi Upravnog odbora zaključili su da je nedopustivo donošenja propisa bez prethodne konsultacije sa opštinama i Zajednicom i pripreme kvalitetne procjene njihovog  fiskalnog uticaja, što se radikalno odrazilo na korisnice sredstava Egalizacionog fonda. 

Takođe, u cilju zakonskog regulisanja instituta reprograma poreskih potraživanja države prema opštini uz produženje roka do 20 godina, kao i stvaranja pravnog osnova da poreski obveznici opštine plaćanju svoje poreske dugove na rate, Upravni odbor  dao je saglasnost i na Inicijativu za izmjenu Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Zajednica će ove Inicijative dostaviti Skupštini Crne Gore i svim poslaničkim klubovima na razmatranje.

Pored navedenog, Upravni odbor je zaključio da se  Nacrt  Statuta Zajednice opština, stavi na javnu raspravu u trajanju od nedelju dana.

Na sjednici je donijet i Program rada Zajednice opština za 2023. godinu kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje će Zajednica obavljati u toku 2023. godine, a koji proizilaze iz djelokruga rada Zajednice, Strateškog plana Zajednice za period 2022-2024, te Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, Strategije reforme javne uprave (2022-2026), kao i drugih  strateških i programskih dokumentima koji su obavezujući za jedinice lokalne samouprave.

Imajući u vidu obavezu Zajednice da obezbjedi kontinuirano profesionalno usavršavanje lokalnih službenika i namještenika, zaposlenih u javnim službama opštine i odbornika te posebne vidove obuke za lokalne funkcionere, na sjednici je donijet i Operativni koncept organizacije i rada Centra za obuku, i, u vezi sa tim, Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka i Pravilnik o visini naknade za predavače, trenere i druge realizatore obuka.

Upravni odbor je na današnjoj sjednici razmatrao i niz drugih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora i donio odgovarajuće odluke, zaključke i preporuke. 

Pravilnik o načinu, postupku i raspodjeli sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne  samouprave

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka

Pravilnik o visini naknade za predavače, trenere i druge realizatore obuka