Javni poziv za učešće u okviru projekta „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji Planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)“
14.01.2022

Zajednica opština Crne Gore učestvuje u sprovođenju projekta „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)”, koji je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energija, transport i zaštita klime (ORF-ETC). Projekat implementira GIZ-a, u ime njemačke Vlade.

Projekat ProSUMP ima za cilj podršku gradovima Jugoistočne Evrope (JIE) u jačanju kapaciteta lokalnih samouprava  za sprovođenje mjera održive urbane mobilnosti.

Projekat obuhvata tri nivoa:

  • prenos znanja o dobrim praksama i iskustava zemalja EU u implementaciji Planova održive urbane mobilnosti (SUMP) preko postojeće regionalne mreže CIVINET Hrvatska-Slovenija-JIE;
  • na nacionalnom nivou će se ojačati kapaciteti udruženja opština kako bi bolje savjetovale opštine o izradi i primjeni SUMP-a;
  • na lokalnom nivou, projekat podržava odabrane lokalne samouprave u izgradnji organizacionih i tehničkih kapaciteta, koji su preduslov za uspješnu implementaciju planova ili rješenja održive urbane mobilnosti.

Projekat ProSUMP podržava lokalne samouprave u:

  • stvaranju uslova za sistematski proces implementacije SUMP;
  • pružanju regionalne razmjene između lokalnih samouprava i drugih relevantnih aktera o implementaciji mjera iz SUMP-a;
  • uspostavljanju snažne regionalne saradnje i dijaloga između odabranih jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

Cilj projekta: Regionalna saradnja gradova i opština doprinosi jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje mjera održive mobilnosti.

U skladu sa ciljem, ovaj poziv za aplikante poziva opštine/gradove da podnesu svoje prijave o zainteresovanosti da postanu partner projekta za implementaciju aktivnosti u okviru vremenskog okvira projekta od januara 2022. do oktobra 2023. godine.

Važna napomena: Ovaj poziv otvoren je samo za:

  • jedinice lokalne samouprave sa razvijenim Planom održive urbane mobilnosti, rješenjem održive urbane mobilnosti ili drugim strateškim dokumentom održive urbane mobilnosti (npr.Poli SUMP);
  • jedinice lokalne samouprave koje su članice CIVINET Slovenija, Hrvatska, Jugoistočna Evropa;
  • jedinice lokalne samouprave koje potpisivanjem ove prijave izražavaju volju da postanu članice CIVINET Slovenija, Hrvatska, Jugoistočna Evropa. Shodno tome, potrebno je da opštine koje budu odabrane za ProSUMP projekat da se pridruže CIVINET Slovenija, Hrvatska, JIE tokom trajanja projekta;
  • jedinice lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore.

 

Za sva pitanja u vezi sa ovom aplikacijom kontaktirajte: Mariju Kljajić na mejl: marija.kljaljic@uom.co.me / tel. 066/135-692, 020/675-244

Molimo vas da popunite, potpišete i pečatirate sljedeći obrazac za prijavu i pošaljite obrazac (stranice 3-6), do 01.02.2022. godine, do 15.00h, radi daljeg postupanja na mejl Zajednice opština: uom@t-com.me ili putem pošte na adresu: Zajednica opština Crne Gore, Avda Međedovića,  br.138, 81000 Podgorica.

Kategorija: