Konstituisan Odbor za finansiranje lokalne samouprave
23.03.2021

Odbor za finansiranje lokalne samouprave, imenovan Odlukom Upravnog odbora Zajednice opština, održao je danas prvu/konstitutivnu sjednicu.

Odbor je, na predlog Generalnog sekretara, jednoglasno izabrao Petra Smolovića, predsjednika Opštine Bijelo Polje za predsjednika Odbora za finansiranje lokalne samouprave. Za potpredsjednicu Odbora izabrana je Snežana Popović, sekretarka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica.

Odbor je razmatrao aktuelne probleme vezane za primjenu Zakona o porezu na nepokretnosti, posebno zbog nedonošenja nove Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, pa je, u vezi sa tim, donio odluku da Ministarstvu finansija podnese Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti kojom predlaže izmjenu člana 26 na način kojim će se utvrditi da će se propisi za sprovođenje ovog zakona donijeti najkasnije do 31.12.2021. godine, kako bi se nova Uredba mogla primjenjivati od 01.01.2022. godine.

Imajući u vidu činjenicu da će Zakon o računovodstvu u javnom sektoru, kojim se uvodi  princip obračunskog računovodstva, primjenjivati počev od 01.01.2022. godine i u jedinicama lokalne samouprave i javnim službama čiji je osnivač opština, Odbor za finansiranje lokalne samouprave je uputio zahtjev Ministarstvu finansija da, u saradnji sa opštinama i Zajednicom opština, pomogne u rješavanju problema obezbjeđivanja jedinstvenog informacionog sistema za vođenje obračunskog računovodstva za sve opštine i javne službe čiji su one osnivač. Na ovaj način bi se značajno smanjili troškovi i obezbijedilo istovremeno i jedinstveno postupanje u primjeni Zakona od strane opština i kvalitetan nadzor nad njegovom primjenom.

Odbor je, takođe, zaključio da je potrebno podnijeti zahtjev Ministarstvu finansija za hitno organizovanje obuka za sticanje zvanja računovođa u javnom sektoru za zaposlene u opštinama, budući da je veoma mali broj lokalnih službenika stekao ovo zvanje.

U cilju rješavanja problema neopravdano visokih troškova po osnovu žalbi na poreska rješenja podnešenih od strane advokata, Odbor je zadužio stručnu radnu grupu da cjelovito sagleda problem i predloži način djelovanja na njegovom rješavanju i o tome upozna Odbor.

Kategorija: