Kako se lokalne samouprave jugoistočne Evrope nose sa izazovima i posljedicama pandemije COVID-19?
16.09.2020

U organizaciji NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnim samouprava za jugoistočnu Evropu), čija je članica i Zajednica opština Crne Gore, 16.09.2020. godine održana je velika međunarodna on line konferencija „Kako se lokalne samouprave jugoistočne Evrope nose sa izazovima i posljedicama pandemije  COVID-19“, koja je okupila oko 150 učesnika iz gradova i opština Jugoistočne Evrope.

Kako je pandemija COVID-19 postala globalna prijetnja za čitav svijet, konferencija je bila posvećena onome što su lokalne samouprave regiona JIE uradile na planu zaštite zdravlja građana i obezbjeđenju vršenja poslova iz njihove nadležnosti. Bila je ovo prilika da se predstave iskustva o uticaju pandemije koronavirusa na lokalne samouprave regiona, pojedine strategije socio -ekonomskog oporavka, kao i najbolje opštinske prakse u suočavanju sa krizom i njenim posljedicama, a radi utvrđivanja zajedničkih pozicija opština i gradova za uspješan društveno-ekonomski oporavak.

Na početku konferencije, predstavljeni su rezultati Istraživanja o uticaju korona virusa na lokalne samouprave JIE, a koje je urađeno na osnovu upitnika popunjenih od strane opština regiona i njihovih nacionalnih asocijacija. Izvještaj je pokazao da se pandemija negativno odrazila na sve aspekte funkcionisanja lokalnih samouprava, te da one svoje napore moraju usresrediti na mjere usmjerene ka socijalnom, ekonomskom i finansijskom oporavku.

Nakon toga, predstavljene su najbolje prakse iz regiona u oblastima mobilizacije zajednice u suočavanju sa pandemijom, poboljšavanju pristupa i mogućnostima, kao i podršci lokalnoj ekonomiji, koje će poslužiti kao dobar primjer drugim gradovima i opštinama u borbi protiv korona virusa.

Dostignuća Glavnog grada Podgorica na planu digitalizacije od strane organizatora prepoznata su kao DOBRA PRAKSA, a predstavljena je u okviru panela „Poboljšavanje pristupa i mogućnosti“. U kontekstu njenog predstavljanja, na konferenciji je emitovan kratak video prilog u kojem je zamjenica gradonačenika Slađana Vujačić, naglasila sve ono što je Glavni grad uradio na planu digitalizacije svojih usluga kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje organa lokalne uprave i zadovoljavanje potreba građana u otežanim uslovima funkcionisanja. Sve ove aktivnosti su, kako je istakla, bile usmjerene ka očuvanju zdravlja građana, što je i osnovni cilj ukupne borbe sa korona virusom.

Nakon toga, Džemal Lekić, direktor Centra za informacioni sistem, je govorio o konkretnim aktivnostima na ovom planu. Kako je istakao, uprava i zaposleni u administraciji Glavnog grada Podgorice su svjesni svoje osnovne funkcije – da budu na usluzi građanima, pa su se, u skladu s tim, veoma brzo prilagodili novonastaloj situaciji i građanima pružili servise upotrebom digitalnih načina komunikacije.

U tom smislu, istakao je da je Biro za komunikaciju sa građanima dobio novu ulogu, obezbijeđen je broj telefona za besplatnu komunikaciju i e-mail adresa gdje se građani mogu obratiti sa zahtjevom ili postaviti pitanja. Takođe, razvijeni su digitalni servisi, a promovisani su i radovi na izradi novih, kakvi su: izrada novog portala Podgorica.me, kao i knjige Vodič kroz administraciju, koje je istakao kao posebno značajne.

Glavni prioriteti u narednom periodu, kako je istakao, biće usmjereni na obezbjeđivanju da sva svoja prava i obaveze kod gradske uprave građani mogu ostvariti elektronskim putem, bez potrebe za fizičkim dolaskom na šalter. To će se postići izradom One Stop Shop-a, za koji će kao osnova poslužiti Vodič kroz administraciju sa svim potrebnim procedurama i obrascima, te uz upotrebu identifikacionih dokumenata, obezbijediti zaštitu ličnih podataka i omogućiti podnošenje svih zahtjeva elektronskim putem.

Istakao je, takođe, da će se intezivirati aktivnosti na poboljšanju rada administracije (digitalizacija komunikacije između službenika i službi u gradskoj upravi), kao i  poboljšanje efikasnosti rada administracije kroz uvezivanje sa državnim organima.

Konferencija je bila dobra prilika da se učesnicima (oko 150 učesnika uglavnom iz gradova i opština zemalja jugoistočne Evrope) predstave i mjere koje je Glavni grad preduzeo i na planu ekonomskog oporavka privrednih subjekata sa teritorije Glavnog Grada.

Zaključio je da su sve preduzete aktivnosti usmjerene na stvaranje pretpostavki da se u narednom periodu, korišćenjem svih raspoloživih resursa, izazovi i posljedice pandemije koronavirusa pretvore u nove šanse i nove vrijednosti za svakog pojedinca i našu državu.

Konferencija je pružila snažnu podršku opštinama i gradovima regiona za uspješno planiranje i sprovođenje socio-ekonomske strategije oporavka od posljedica pandemije COVID 19.

Kategorija: