Radna posjeta Opštini Žabljak
24.12.2019

Delegacija Sekretarijata Zajednice opština boravila je danas u radnoj posjeti Opštini Žabljak. Na sastanku sa predsjednikom Opštine Veselinom Vukićevićem i njegovim saradnicima razmatrani su aktuelni problemi i pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Predsjednik Vukićević zhavalio se Generalnom sekretaru Refiku Bojadžiću što se odazvao pozivu da sa saradnicima posjeti Opštinu Žabljak i istakao odličnu saradnju koju rukovodstvo i zaposleni u opštini imaju sa Zajednicom opština.  On je naglasio da zajednički rad u okviru Zajednice opština na zaštiti i zastupanju interesa svih opština je od izuzetne važnosti za unapređenje sistema u kojem funkcionišu lokalne samouprave. Predsjednik Vukićević je saopštio da je Opština Žabljak dobila BCF sertifiakat  kojim je stekla epitet „Povoljno poslovno okruženje“ , što je veoma važno za privlačenje investicija i podsticaj razvoja lokalne ekonomije, na šta je posebno ponosan.

Generalni sekretar je pohvalio posvećenost opštinskog rukovodstva i ostvarene rezultate na stabilizaciji opštinskih finansija i obezbjeđenju kvalitetnih uslova za život svojih građana. On je podsjetio da Zajednica opština, kroz rad odbora, redovno radi na unapređenju zakonodavnog i strateškog okvira koji će omogućiti opštinama da servisiraju sve usluge za građane, ali uz zakonska rješenja koja će obezbijediti adekvatna finansijska sredstva za pokriće troškova po osnovu vršenja usluga. Naglasio je važnost učešća i saradnje službenika u opštinama sa zaposlenima u Sekretarijatu Zajednice opština na tom planu.

Na sastanku je izraženo zadavoljstvo pozitivnim efektima koji je dao novi Zakon o finansiranju lokalne samouprave na jačanju opštinskih finansija, uspostavljanju rivolving fonda, jačanjem kapaciteta opština za pripremu EU projekata i korišćenje sredstava iz EU fondova kroz obuke koje sprovodi Zajednica opština u saradnji sa Upravom za kadrove.

Na sastanku se diskutovalo i o aktuelnim problemima sa kojima se suočava Opština Žabljak, ali i druge opštine u Crnoj Gori, vezano za primjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, donošenju opštinskih odluka kojim se utvrđuju opštinski porezi i takse,  te problemima u dobijanju saglasnosti na ove odluke,  izdvanju opština za finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite, i sl.  

Kao važno pitanje koje treba razmotriti u narednom periodu je pitanje odnosa nacionalnih parkova i opštine,  regulisanja naplate izletničke takse, te utvrđivanja pripadnosti dijela prihoda koji nacionalnu parkovi ostvaruju opštinama.

Sastanku su, pored predsjednika opštine, prisustvovali i predstavnici opštine: sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Sava Zeković, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Jelena Bojović  i savjetnik za lokalni ekonomski razvoj Branislav Ćeranić.

Ispred Zajednice opština, pored Generalnog sekretara, sastanku su prisustvovali: pomoćnik Generalnog sekretara za sistem lokalne samouprave Saša Šćekić, pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije Vanja Starovlah, sekretarka Odbora za finansiranje lokalne samouuprave Žana Đukić, sekretarka odbora za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Sanja Živković i sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Ivana Nedović.

Zaključeno je da je sastanak bio veoma koristan, te da treba nastaviti sa praksom posjete opštinama, kako bi se na licu mjesta upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne samouprave i dogovorile zajedničke aktivnosti na njihovom rješavanju.

Kategorija: