Dvadeset sedmi broj biltena „Naša zajednica“
27.12.2019

Iz štampe je izašao dvadeset sedmi broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“, u kojem su predstavljene najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u drugoj polovini ove godine.

Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je nedavnoj posjeti premijera Duška Markovića i ministra finansija Darka Radunovića Zajednici opština, kada je sa rukovodstvom Zajednice razgovarano o pitanjima koja su od posebnog značaja za efikasno funkcionisanje i rad lokalne samouprave i dogovorena saradnja i zajednički rad na kreiranju i sprovođenju Vladinih politika.

Redakcija biltena „Naša zajednica“ je u ovom broju imala intervju sa Veselinom Vukićevićem, predsjednikom Opštine Žabljak sa kojim je razgovarano o najznačajnijim realizovanim i planiranim aktivnostima koje je ova opština realizovala na planu unapređenja uslova za život i rad građana, privrednih subjekata, kao i brojnih turista.

Bilten sadrži informaciju o učešću predstavnika Zajednice opština u radu Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore, sa posebnim osvrtom na aktivnosti vezane za donošenje novog Zakona o putevima i stvaranja uslova za ubiranje prihoda po osnovu komunalne naknade. Ova su pitanja, između ostalih, bila i u fokusu rada Upravnog odbora Zajednice opština na sjednicama koje su se održale u Kolašinu i Podgorici.

Takođe, predstavljene su informacije sa sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora  Komiteta regiona EU i Crne Gore koja je održana 15. oktobra u Tivtu, te sa jesenje sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, kao i posjete predstavnika međunarodnih organizacija i ambasada Zajednici opština.

Bilten sadrži i najznačajnije aktivnosti sa akcije „Nekgora zazeleni“ kojom je obilježeno 28 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, a posebno je dat prilog sa nedavno održane druge konferencije o vodama, koja je održana 16-18. oktobra 2019. godine u Ulcinju, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja vodovoda Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN). Bilten piše i o obuci na temu „Razvoj kompentencija izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“, koja je realizovana u okviru ovog projekta.

Zajednica opština je posebno ponosna na rezultate podrške opštinama za korišćenje sredstava iz EU fondova, a najznačajne informacije o  rezultatima sadrži ovaj broj biltena. Kada su u pitanju aktivnosti na planu zakonodavne regulative, Zajednica opština je u prethodnom periodu podnijela Inicijativu za izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi, dok je, u cilju podrške i pomoći opštinama da opštinske odluke usklade sa novim rješenjima iz Zakona o porezu na nepokretnosti, urađen je Model Odluke o porezu na nepokretnosti, o čemu informišemo naše čitaoce u ovom broju biltena.

Bilten sadrži i kratku informaciju o potpisanom Sporazumu o saradnji između Poreske uprave Crne Gore i Zajednice opština, kao i projektu „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Zajednica opština Crne Gore, gdje su posebno prikazane aktivnosti koje se odnose na komponentu projekta vezanu za razvoj sistema za planiranje, naplatu i kontrolu javnih prihoda u lokalnim samoupravama

U ovom broju biltena predstavljene su najznačajnije aktivnosti Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština, kao i kratka informacija sa nedavno održane konferencije o fiskalnim i administrativnim imperativima za rani razvoj djece.

Zajednica opština Crne Gore, u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II, u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE), realizovala je niz aktivnosti i pružila podršku odabranim opštinama u realizaciji mjera predviđenih projektom, što je i predstavljeno u ovom broju biltenu.

Bilten broj 27 (pdf)

Kategorija: