Odbor za društvene djelatnosti razmatrao potrebu izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
09.10.2019

Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština održao je četvrtu sjednicu u Podgorici, 07. oktobra 2019. godine, na kojoj je razmatrao više pitanja iz svoje nadležnosti.

Sjednici Odbora prisustvovao je Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić. On je, u uvodnom obraćanju, naglasio da su odbori kao stručna radna tijela, najveća vrijednost Zajednice opština. Kroz rad odbora sagledavaju se brojna stručna, organizaciona pitanja i problemi iz svakodnevnog rada opština, razmjenjuju iskustva i predlažu najbolja rješenja koja će biti primjenljiva i funkcionalna u praksi.  Kao rezultat rada odbora, proistekla su  brojna izjašnjenja na zakonske i strateške projekte koji su od posebnog interesa za funkcionisanje lokalnih samouprava. On je podsjetio da članovi odbora aktivno učestvuju u radnim grupama obrazovanim za pripremu i izradu adekvatnog zakonodavnog i strateškog okvira u oblastima značajnim za rad opština, uključujući i društvene djelatnosti. Takođe, istakao je da je Zajednica dala značajan doprinos na realizaciji utvrđenih  ciljeva na promociji i zaštiti prava građana u lokalnoj zajednici, kroz pripremu modela akata, kao pomoć opštinama za uređivanje ovih pitanja na lokalnom nivou. Naglasio je  da sa ovim i sličnim aktivnostima treba nastaviti i ubuduće i da u tom pravcu daje punu podršku radu Odbora.

U cilju pripreme Analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona, Odbor je razmatrao Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Odbor je informisan da je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu forimirao radnu grupu za pripremu Analize, u kojoj Zajednica opština ima svog predstavnika. Nakon diskusije, Odbor je utvrdio predloge i sugestije u pravcu izmjena Zakona, između ostalih, uvođenje usluge „predah od roditeljstva“, koju bi mogli pružati licencirani pružaoci usluga. Odbor je podržao Inicijativu Odbora za finansiranje lokalne samoprave Zajednice opština za izmjenu Zakona u pravcu obezbjeđivanja refundacije sredstava opštinama u toku korištenja prava zaposlenih u opštini na roditeljsko odsustvo ili pravo rada sa polovinom od punog radnog vremena, što važećim Zakonom nije predviđeno.

Odbor je ocijenio racionalnim da bude nosilac obaveze i organizuje izradu Analize učešća lokalnih samouprava u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite, shodno mjeri 3.2.1. u Akcionom planu za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

Odbor je predložio Generalnom sekretaru da Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti bude predstavnica Zajednice opština u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2018. – 2022. god. za 2020. godinu i Izvještaja za realizacju Akcionog plana za prošlu godinu, a takođe i u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih 2018. – 2022. god. za 2020. godinu i Izvještaja za realizacju Akcionog plana za prošlu godinu.

Shodno obavezi iz Zakona o mladima po kojoj su sve opštine dužne da donesu akcioni plan za mlade do kraja 2019. godine, Odbor je razmatrio potrebu pripreme Modela Lokalnog akcionog plana za mlade. Imajući u vidi kratak rok u kojem su opštine obavezne da donesu Akcioni plan, Odbor je zaključio je da je najbolje rješenje da se preporuči opštinama da kao model koriste nacrt Akcionog plana opština koji su dobile pozitivno mišljenje na nacrt tog dokumenta od strane Ministarstva za sport i mlade.

Kategorija: