Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave
10.07.2019

Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 10. jula 2019. godine, razmotrio je predloge i sugestije koje su Zajednici opština dostavile jedinice lokalne samouprave radi pripreme Inicijative za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Programom rada Zajednice opština za 2019. godinu predviđena je kao aktivnost – da Odbor za razvoj lokalne samouprave na osnovu iskustava opština u primjeni Zakona, sačini analizu problema u primjeni Zakona i predloži rješenja za njegovo unapređenje.  U tom smislu, Odbor za razvoj lokalne samouprave razmotrio je dostavljene primjedbe i predloge jedinica lokalne samouprave,  u odnosu na probleme u primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi i predloge za njegovo unapređenje, te pripremio Nacrt Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona. Inicijativa obuhvata rješenja na koja su ukazivale opštine, a koja su identifikovana kao problematična u smislu njihove primjene u praksi, ali i ona koja se tiču nedostataka ili nedovoljne izvedenosti pojedinih rješenja u Zakonu.

Inicijativom se predlaže unapređenje postojećih i normiranje novih rješenja koja treba da obezbijede efikasniji rad organa lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi kroz definisanje nove nadležnosti Skupštine opštine u odnosu na davanje saglasnosti na odluku o imenovanju i razrješenju organa rukovođenja javnih službi; jasno propisivanje procedure sprovođenja javnog konkursa za sekretara skupštine; rukovođenje službom predsjednika opštine; propisivanje da se protiv pojedinačnih akata predsjednika opštine vodi upravni spor; predlaže brisanje pravosudnog ispita kao uslova za obavljanje funkcije glavnog administratora i utvrđivanje mogućnosti da menadžer ima svoju službu; iniciraju rješenja koja treba da nedvosmisleno utvrde ko vrši prava i dužnosti poslodavca u odnosu na starješine organa uprave i službi; primjenu pravnog lijeka, odnosno instituta prigovora iz Zakona o upravnom postupku na akte javnih službi kojima je povjereno vršenje pojedinih javnih ovlašćenja; efikasniji rad mjesnih zajednica i druga pitanja. U cilju stvaranja uslova za efikasno funkcionisanje mjesnih zajednica, Odbor je ocijenio nephodnim da pitanja vezana za organizaciju, način rada i izbor organa mjesne zajednice, finansiranje i druga pitanja važna za rad mjesnih zajednica, treba posebno sagledati i urediti na način koji će obezbijediti njihovo efikasno funkcionisanje.

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, nakon usaglašavanja sa opštinama i na Odboru za razvoj lokalne samouprave, će biti upućena Ministarstvu javne uprave radi razmatranja i daljeg postupanja.  

Kategorija: