Neophodna veća uključenost lokalnih samouprava u procesu evrointegracija
15.03.2019

U okviru Konferencije „Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“, koja je organizovana u Sarajevu, 13. marta o.g., kao primjeri dobre prakse iz regiona predstavljeni su Mreža opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i uspostavljanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.

Konferencija je imala za cilj da upozna predstavnike relevantnih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini sa nalazima izrađenih analiza o ulozi lokalne samouprave u procesu pristupanja, kao i ulogom i budućim koracima Saveza opština i gradova BIH u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Posebna pažnja je bila posvećena aktivnostima pripreme lokalnih zajednica za procese pristupanja EU. U ovom dijelu su predstavljeni primjeri iz regiona – Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

U okviru panela “Iskustva iz drugih zemalja“, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije Vanja Starovlah je  predstavila iskustva lokalnih samouprava Crne Gore,  sa posebnim osvrtom na funkcionisanje Mreže opštinskih projekt menadžera, kao i uspostavljanje i funkcionisanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata, koje inicijative su od strane organizatora i učesnika konferencije prepoznate kao primjeri dobre prakse u regionu.

 „Pretpristupni fondovi donose novac, ali ono što je jednako važno, možda čak i važnije je da kroz pretpristupne fondove učimo važne lekcije. Da stalno jačamo administrativne kapacitete, da na vrijeme pripremamo tehničku dokumentaciju za infrastrukturne projekte, da stvaramo finansijske pretpostavke za kofinansiranje i predfinansiranje projekata. Jednom riječju, da sistematski pripremamo opštine da efikasno koriste veoma izdašne fondove kada budemo zemlja članica EU.  To je obaveza svih. I opština, i asocijacije i Vlade“- naglasila je Starovlah.

Na marginama sastanka, sa kolegama iz Saveza opština Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske je dogovoreno da se kroz zajedničku saradnju razmotre mogućnosti za uvođenje sličnih rješenja i u BiH, kako bi se jačali apsorpcioni kapaciteti njihovih lokalnih samouprava.

Na konferenciji su govorili i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti iz Srbije, Hrvatske i Švedske, kao i predstavnici nacionalnih vlasti BiH.

Opšta ocjena je da blagovremeno i odgovarajuće učešće predstavnika lokalnih vlasti povećava šansu za efikasne aktivnosti u zemlji kandidatu prije samog pristupanja, s obzirom na to da osigurava ključnu perspektivu za potrebe, prepreke i rizike, koje pristupanje EU predstavlja za gradove i opštine. Kontinuirano učešće lokalnih vlasti u ovom procesu nužno je za dva različita, ali jednako važna aspekta procesa pristupanja: pregovori o pravnoj tekovini EU i programiranje pretpristupnih instrumenata. Nedostatak informacija od lokalnih vlasti po pitanju bilo kojeg od ovih aspekata može ugroziti pristupne napore, što vodi ka neadekvatnim strategijama i operativnim programima, preambicioznim reformskim ciljevima i rokovima, te maloj apsorpciji sredstava EU.

Kako je lokalna samouprava dio javne uprave, sa važnim zadacima i zakonskim obavezama  kako u procesu evropskih integracija, tako i nakon pristupanja, od  izuzetne je važnosti da lokalne samouprave budu prepoznate od nacionalnih vlasti, ali i institucija Evropske unije, kao važan partner i budu sastavni dio svih strateških planova i aktivnosti u procesu pristupanja, radi njihove što efikasnije i kvalitetnije implementacije.

Kategorija: