Održane obuke lokalnih službenika i namještenika na temu „Javne nabavke“
10.12.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za lokalne službenike i namještenike period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku na temu: Javne nabavke. Obuka je održana 04. oktobra u Mojkovcu za opštine Sjevernog regiona, 08. novembra u Tivtu za opštine Primorskog regiona i 10. decembra u Podgorici za opštine Središnjeg regiona.   

Cilj obuke bio je upoznavanje sa sistemom javnih nabavki, prvenstveno sa postupcima javnih nabavki, sačinjavanjem tenderske dokumentacije, ponuda, procedurama izbora najpovoljnije ponude, sa posebnim osvrtom na postupak ispitivanja, ocjene i vrednovanja ponuda, postupanje po izjavljenim žalbama, razrješenja spornih situacija i problema sa kojima se naručioci srijeću u postupcima javnih nabavki.

Predavač na obuci bila je  Mirjana Vučinić, advokatica. Vučinić je prisutne učesnike upoznala sa osnovnim pojmovima, načinom i samim postupkom nabavki, načinom objavljivanja Plana javne nabavke, kao i postupkom sačinjavanja tenderske dokumentacije. Pažnja je bila posvećena načinu planiranja nabavki: koji su kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke, procjene vrijednosti, pravilima postupka javne nabavke, pravilima sačinjavanja tenderske dokumentacije, neophodnim uslovima i kriterijumima koje ista treba da sadrži, rokovima, tehničkim specifikacijama, garancijama, sačinjavanju zapisnika, načinu izvršenja obaveza iz postupka, sprovođenju i kontroli postupka javnih nabavki kao i o  načinu praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Učesnici su imali priliku da svoje stavove iskažu kroz primjere iz prakse, gdje su u aktivnoj diskusiji sa predavačem dolazili do rješenja u pogledu pitanja i slučaja za koje su imali nedoumice i nejasnoće.

Obukama je ukupno  prisustvovalo  57 službenika iz opština: Tivat, Budva, Kotor i Herceg Novi, Plužine, Gradske Opštine Golubovci, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje, Plav i Andrijevica i Prijestonice Cetinje.

Kategorija: