Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
05.12.2018

Programom rada Zajednice opština za 2018. godinu, kao jedna od aktivnosti, planirana je analiza sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi i eventualno predlaganje njegovih izmjena i dopuna.

Imajući u vidu da je prošla godina dana od početka primjene Zakona, ocijenjeno je da je to optimalan period u kojem su se mogli utvrditi nedostaci i nejasnoće u njegovoj primjeni. S tim u vezi, Sekretarijat Zajednice opština je zatražio od svih jedinica lokalne samouprave mišljenje u odnosu na primjenu Zakona, eventualne probleme sa kojim su se opštine suočile u njegovoj primjeni i predlog za njihovo prevazilaženje.

Na osnovu dostavljenih mišljenja i predloga jedinica lokalne samouprave, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština je pripremio Inicijativu za izmjene i dopune Zakona, koja je dostavljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma na razmatranje.

 Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Kategorija: