Održana obuka lokalnih službenika i namještenika na temu “ Zabrana diskriminacije“
02.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku na temu Zabrana diskriminacije“.

Obuka je održana 02. novembra 2018. godine u  Podgorici. Cilj obuke je proširivanje znanja lokalnih službenika i namještenika o diskriminaciji kao pojavi, razmjena iskustava u cilju adekvatne primjene antidiskriminacionog zakonodavstva i promociji jednakosti u svakodnevnom obavljanju radnih obaveza.

Predavač na obuci bila je Dina Knežević, savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Knežević je govorila o prvim međunarodnim dokumentima kojima se definiše pojam diskriminacije, kao i konvencijama koje se odnose na pojedine oblike diskriminacije, diskriminacija u pogledu zapošljavanja i zanimanja, oblicima rasne diskriminacije, Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, kao i o ostalim dokumentima od značaja za ovu oblast. Na obuci su objašnjeni pojmovi predrasuda i stereotipa i objašnjena  razlika  između ova dva pojma. Predstavljena je i definicija diskriminacije u našem zakonodavstvu.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa odgovorima na pitanja: Ko može izršiti diskriminaciju? Na koji način? Ko može biti diskriminisan? Knežević je objasnila vrste diskriminacije koristeći primjere iz prakse i svakodnevnog života. U drugom dijelu seminara, pažnja je posvećena mehanizmima za zaštitu od diskriminacije, načinu na koji se pokreću postupci, pred kojim organom, pravilima o teretu dokazivanja, kao i o postupanjima koja se ne smatraju diskriminacijom. Predavač je istakla da je cilj pokretanja ovakvih postupaka u otklanjanju štetnih postupanja, a prije svega, podizanje svijesti o diskriminaciji.

Obuku je obelježilo aktivno učešće polaznika kroz brojna pitanja i navođenje primjera iz prakse.  Obuci je prisustvovalo je 15 službenika iz opština Nikšić, Danilovgrad, Pljevlja, Kotor i Tuzi.

Kategorija: