Javni Forum dijalog o sprovođenju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.
30.05.2018

U organizaciji Savjeta za regionalnu saradnju, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, 30. maja 2018 godine u Podgorici održana je treća Nacionalna platforma za integraciju Roma Crne Gore 2018. Ovom prilikom predstavljen je Godišnji izvještaj o integraciji Roma za 2017. godinu, a vezano za obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvo, pravni status i ostale relevantne oblasti. Sastanak je otvorio Leon Đokaj, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Na sastanku su, između ostalih, bili prisutni Aleksandra Bojadjieva, ispred Savjeta za regionalnu saradnju, Barbara Rotovnik, predstavnik Delegacija EU u Crnoj Gori i Sanja Elezović, konsultantkinja za izvještavanje. Na sastanku je bilo prisutno preko 50 predstavnika ministarstava, lokalnih samouprava, inostranih vlada i drugih organizacija.

Predstavnica Zajednice opština  Crne Gore mr Darka Ognjanović, kao članica Komisije za praćenje implementacije Nacionalne strategije za inkluziju Roma 2017-2020. godine, prezentovala je Izvještaj o realizovanim mjerama iz nacionalnog Akcionog plana za integraciju Roma u 2017. godini, ističući model lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine, koji je i dostavljen svim opštinama u kojima žive pripadnici romske i egipćanske populacije, sa ciljem da se pomogne u obezbjeđenju smjernica i principa na kojima će opštine urediti ovo važno pitanje i donijeti svoje lokalne akcione planove.

Mr Darka Ognjanović se osvrnula i na oblast stanovanja i obavezu lokalnih samouprava da, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, donesu Lokalni program socijalnog stanovanja. Zaključkom Vlade Crne Gore od 26. septembra 2017. godine „preporučuje se jedinicama lokalne samouprave da intenziviraju razvoj i implementaciju lokalnih programa socijalnog stanovanja sa fokusom na riješavanje stambenih potreba sljedećih ciljnih grupa: lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina starosti, odnosno penzionera, mladih bračnih parova i pripadnika Roma i Egipćana.