Svjetska banka u posjeti Zajednici opština Crne Gore
17.11.2017

Zajednicu opština Crne Gore danas su posjetili predstavnici Tima Svjetske banke koji radi na funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove. Svetlana Proskurovska, viši specijalista za javni sektor i vođa ovog tima i Vladimir Vlajković, konsultant za pitanja upravljanja javnim sektorom razgovarali su sa Generalni sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem i njegovim saradnicima na temu reforme lokalne samouprave, prioritetnim problemima/pitanjima njenog razvoja, te ulogom Ministarstva za javnu upravu i Uprave za kadrove na ovom planu.

Generalni sekretar Bojadžić je na početku sastanka upoznao goste sa načinom funkcionisanja Zajednice opština Crne Gore, organima i radim tijelima asocijacije, kao i najznačajnijim aktivnostima koje je nacionalna asocijacija u posljednjem periodu preduzimala na planu unapređenja sistema lokalne samouprave i jačanja opština u Crnoj Gori.

Govoreći o trenutnom stanju u lokalnoj samoupravi, predstavnike Svjetske banke je upoznao sa najznačajnijim pravcima daljeg razvoja lokalne samouprave definisanim Strategijom reforme javne uprave za period 2016-2020 i Akcionim planom za njeno sprovođenje. U tom smislu, istakao je da je reforma lokalne samouprave prepoznata kao jedan od glavnih prioriteta Vlade Crne Gore na planu daljeg unapređenja rada javne uprave. Poglavljem Strategije „Posebna pitanja sistema lokalne samouprave“, prepoznati su ključni prioriteti i problemi daljeg razvoja sistema lokalne samouprave u narednom periodu, a tiču se: donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi; Zakona o finansiranju lokalne samouprave; pripreme analize o mogućim oblastima i mehanizmima saradnje među jedinicama lokalne samouprave i izvorima finansiranja; obezbjeđivanja adekvatnog pravnog okvira koji će omogućiti efikasniju međuopštinsku saradnju; jačanja kapaciteta opština za korišćenja sredstava iz EU fondova; izrade jedinstvenog informacionog sistema za administriranje lokalnih javnih prihoda; smanjenja javne potrošnje na lokalnom nivou, sa posebnim akcentom na optimizaciju broja zaposlenih, i sl.

Realizacija ovih aktivnosti će, prema njegovim riječima, unaprijediti funkcionisanje jedinica lokalne samouprave i značajno ojačati kapacitete opština u vršenju zakonom utvrđenih nadležnosti, te obezbijediti finansijsku održivost i dobar finansijski kapacitet opština uravnoteženjem prihoda lokalne samouprave sa njihovim poslovima i zakonskim obavezama. Zajednica opština je, kako je istakao, u svom radu u potpunosti posvećena postizanju ovih ciljeva i, u saradnji sa nadležnim državnim organima, ima veoma značajnu i aktivnu ulogu na realizaciji planiranih aktivnosti.

Predstavnici Svjetke banke su posebno pozdravili i podržali aktivnosti koje Zajednica opština preduzima na planu nabavke jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda i, u tom smislu, najavili bezrezervnu podršku koju će Svjetska banka pružiti ovoj aktivnosti kod nadležnih institucija koje bi mogle finansijski da pomognu realizaciju jednog od najznačajnijih prioriteta u daljem radu lokalnih samouprava. Takođe su pokazali interesovanje o saradnji koju Zajednica opština ima sa Ministarstvom javne uprave i Upravom za kadrove. Predstavnici Zajednice opština su naglasili da je saradnja sa Ministarstvom javne uprave i Upravom za kadrove intenzivna i kvalitetna. Generalni sekretar Refik Bojadžić je govorio o značaju formiranja Ministarstva javne uprave u kom pravcu je Zajednica opština u prethodnom periodu ukazala na potrebu njegovog osnivanja.

Uloga Ministarstva javne uprave je posebno značajna u definisanju zakonodavnog okvira kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, kao i u praćenju implementacije ovih propisa i strateških dokumenata koji se tiču reformi sistema lokalne samouprave. Generalni sekretar je posebno naglasio dugodišnju i kvalitetnu saradnju sa Upravom za kadrove, prije svega, na planu definisanja programa obuka lokalnih službenika i namještenika i njihovoj realizaciji, čime se daje puni doprinos jačanju administrativnih kapaciteta opština. Istakao je da će ova saradnja biti dodatno unaprijeđena kroz primjenu novog Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se potpunije uređuje službenički sistem na lokalnom nivou.

Na sastanku je posebno bilo riječi o zapošljavanju i broju zaposlenih na lokalnom nivou, kojom prilikom su predstavnici Zajednice opština govorili o novim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi kojima se ova pitanja regulišu, kao i o aktivnostima posebne radne grupe pri Ministarstvu javne uprave koja radi na optimizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru.

Na kraju sastanka je zaključeno da će Zajednica opština pružiti neophodnu podršku Svjetskoj banci u svim aktivnostima koje budu realizovali u narednom periodu, a koje su tiču sistema lokalne samouprave, dok su predstavnici Svjetske banke izrazili spremnost da podrže aktivnosti Zajednice opština kod nadležnih državnih i međunarodnih institucija koje imaju za cilj stvaranje efikasne i efektivne lokalne samouprave.

 

Kategorija: