Zajednica opština na devetoj sjednici Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
14.09.2017

Zajednica opština Crne Gore je učestvovala u radu devete sjednice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, na kojoj su, pored predstavnika Zajednice opština, učestvovali i predstavnici Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva finansija. Na sjednici su razmatrane informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

U ime Zajednice opština Crne Gore, u radu sjednice Odbora su učestvovali predsjednik i sekretar Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Darko Mrvaljević i Vanja Starovlah.

Članovi skupštinskog Odbora posebno interesovanje iskazali su za pitanja koja se odnose na rezultate u dijelu korišćenja fondova EU, kako se napreduje u sistemu prenošenja ovlašćenja za upravljanje fondovima EU sa Evropske komisije na državu Crnu Goru, te kakvi su trenutni administrativni kapaciteti naših opština za korišćenje fondova EU.

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović predstavio je rezultate projekata koji su u okviru finansijske perspektive IPA I i IPA II realizovani u prethodne dvije godine i istakao  da je u 2015. godini najviše sredstava iskorišćeno za direktnu budžetsku podršku u oblasti vladavine prava, dok je za 2016. godinu najviše sredstava iskorišćeno za projekte u oblasti životne sredine.

Članovi Odbora su ponovo iskazali interesovanje za aktivnosti koje se preduzimaju na formiranju državnog fonda za predfinansiranje EU projekata za jedinice lokalne samouprave.

Kako bi se obezbijedilo poznavanje procedura i uspješno korišćenje sredstava EU, predstavnici Ministarstva finansija su kazali da je potrebno obezbjediti stalnost kadrova u formiranim strukturama za upravljanje pretpristupnim fondovima, dok su predstavnici Zajednice opština predstavili aktivnosti u dijelu jačanja kapaciteta na lokalnom nivou i prenošenja praktičnih znanja iz više razvijenih na manje razvijene jedinice lokalne samouprave.

Darko Mrvaljević je istakao značaj kontinuirane saradnje Zajednice opština i Skupštine Crne Gore u oblasti evropskih integracija, kao i saradnje koju Zajednica na tom polju ima sa ministarstvima evropskih poslova, javne uprave, finansija i Upravom za kadrove, i zahvalio se na podršci koju daju inicijativama i aktivnostima Zajednice opština na ovom planu. Upoznao je članove Odbora sa aktivnostima Zajednice kroz rad Mreže opštinskih projekt menadžera i ukazao na postignute rezultate u dijelu informisanja jedinica lokalne samouprave o dostupnim izvorima finansiranja za opštinske projekte, jačanju kapaciteta za apsorpciju EU fondova kroz organizovanje radionica i treninga za lokalne službenike i namještenike, kao i ekspertsku podršku koju Mreža pruža opštinama za pripremu i realizaciju EU projekata. U svom izlaganju osvrnuo se i na uključenost lokalnih samouprava u proces pregovaranja i programiranja IPA fondova, uz napomenu da je neophodno dalje jačati kapacitete lokalnih samouprava, te obezbijediti dodatnu uključenost u strukture za pregovaranje sa EU uz utvrđivanje mehanizama za adekvatno vrednovanje doprinosa lokalnih službenika procesu evropskih integracija i povlačenja sredstava iz EU fondova, kako bi se zadržao kadrovski potencijal u opštinama.

Vanja Starovlah je posebno naglasila značaj uspostavljanja Rivolving fonda u okviru Budžeta Crne Gore u cilju obezbeđivanja potrebnih finansijskih sredstava za predfinansiranje odobrenih projekata.  U tom pravcu Zajednica opština je imala intenzivnu komunikaciju sa Ministarstvima evropskih poslova, javne uprave i finansija i dobila podršku za ovakvu inicijativu. Takođe, naglasila je da je Zajednica opština učestvovala u formulisanju odredbi Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finanisranju lokalne samouprave, kojima se uređuju pitanja osnivanja i funkcionisanja Rivolving fonda, a čije se donošenje očekuje uskoro.  Starovlah je ocijenila da je uspostavljanje ovog mehanizma (Rivolving fond) od višestrukog značaja za povećanje iznosa bespovratnih sredstava koje opštine mogu dobiti iz EU fondova za realizaciju svojih strateških projekata od interesa za sve građane.

Kategorija: