Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”
27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog, u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona i u Podgorici, za opštine centralnog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Polaznicima seminara su predstavljena rješenja iz Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, br. 56/16 od 17.08.2016.) i rješenja iz Zakona o komunalnoj policiji („Sl.list CG“, br. 57/14 od 26.12.2014.) u pogledu obima nadležnosti, ovlašćenja, načina upotrebe i granice ovlašćenja, kao i načina i forme ostvarivanja saradnje sa komunalnim inspektorima, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije i drugim službama. Takođe, predstavljeni su svi zakonski i opštinski propisi čije sprovođenje treba da obezbjeđuju komunalni policajci i sagledani najčešći pojavni oblici narušavanja komunalnog reda u svim poslovima iz nadležnosti komunalne policije. Predstavljena je i nova Uredba Vlade o dijelu povjeravanja poslova Uprave za inspekcijske poslove komunalnim policijama opština, kojom je Vlada proglasila moritorijum na eksploataciju pjeska i šljunka iz riječnih vodotoka. Pored toga, poseban akcenat je stavljen na podjelu nadležnosti između komunalnih policija i komunalnih inspektora u pojedinim upravnim oblastima, kao i na način ostvarivanja njihove međusobne saradnje, pri čemu je prezentovan protokol preuzimanja predmeta u slučaju kada komunalni policajac ovlašćenjima i mjerama koje su mu utvđene zakonom ne može da postigne svrhu komunalnog nadzora.

Polaznici su se, kroz pokazane i praktične vježbe, na osnovu studija slučaja, upoznali sa elementima i načinom sačinjavanja zapisnika o komunalnom nadzoru, službene zabilješke i prekršajnog naloga, kao najčešće korišćenih akata komunalne policije u cilju uspostavljanja narušenog komunalnog reda, kao i u pogledu drugih pismena neophodnih u postupku vršenja komunalnog nadzora, kakvi su: službena zabilješka o lišenju slobode, izvještaj o upotrebi sredstava prinude i potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

Seminar koji je održan 19-20. aprila u Baru pohađalo je 19 polaznika, u Bijelom Polju, koji je organizovan 16-17. maja, 28 polaznika, dok je obuci u Podgorici 26-27. juna, prisustvovalo 10 polaznika.

Svi polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju seminara izdatu od strane Uprave za kadrove.

Predavači na seminaru su bili Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština i Nenad Vojinović, predavač na Policijskoj akademiji.