Diskusija o obavezama iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou
07.06.2017

U Podgorici je 7. juna 2017. godine održana konferencija na kojoj se diskutovalo na  temu obaveza iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, u organizaciji Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a  u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Upravom za kadrove.

Konferenciju je otvorila  Nj.E. Mariz Davije, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, koja je, između ostalog, istakla da je, u partnerskom odnosu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Skupštinom Crne Gore i lokalnim samoupravama, Misija obezbijedila usavršavanje koordinatorki za rodnu ravnopravnost u opštinama kroz 150 treninga u proteklih 5 godina, koji su doprinijeli podizanju svijesti i daljem razvoju principa i mehanizama rodne ravnopravnosti.

Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava naveo je da Vlada Crne Gore ozbiljno pristupa unapređenju ostvarivanja politika jednakosti, te da se posljednjih godina, nacionalna politika u ovoj oblasti osjeća sve prisutnije i u lokalnim zajednicama. Takva posvećenost proizilazi iz Memoranduma o saradnji u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji su potpisale Misija OEBS-a, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i sve opštine u Crnoj Gori. Takođe je istakao da su sve opštine u Crnoj Gori potpisnice Memoranduma.

Ministar je ponovio spremnost u pružanju podrške zaposlenima u lokalnim zajednicama u cilju primjene domaćih i međunarodnih zakonodavnih normi i standarda. Kako je naveo, cilj je svima isti i odnosi se na obezbijeđivanje jednakog poštovanja ljudskih prava svih građana i građanki u Crnoj Gori.

Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove je podsjetila da prisutnost oba pola u svim segmentima društvenog života predstavlja osnovno pravo i moralnu vrijednost u jednom demokratskom društvu. Da bi se taj cilj postigao, prema njenim riječima, neophodna je šira edukacija u koju moraju biti uključene sve institucije sistema, naročito one koje imaju edukativni karakter, tako da Uprava za kadrove, kao nosilac uloge centralnog organa za stručno osposobljavanje i usavršavanje, ima značajnu ulogu u tom procesu.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština je naglasio da Zajednica opština pruža podršku svojim članicama u pripremi podzakonskih akata u cilju stvaranja normativnih i institucionalnih pretpostavki za kvalitetnije pružanje usluga lokalnom stanovništvu i privredi. On je naveo da je u ispunjavanju preuzetih obaveza iz Memoranduma o saradnji u ostvarivanju rodne ravnopravnosti više od 50% opština usvojilo Odluku o rodnoj ravnopravnosti, donijelo Lokalni akcioni plan, te da su u 20 opština imenovane koordinatori/ke za rodnu ravnopravnost.

Generalni sekretar je istakao da se iz dosadašnjih rezultata rada može zaključiti da su lokalne samouprave posvećeno radile na planu uspostavljanja odgovarajućeg zakonodavnog i institucionalnog okvira, ali da određeni broj opština još uvijek nije uspostavio pojednine mehanizme na šta su se obavezale potpisivanjem Memoranduma, pa je pozvao predstavnike/ce opština da preuzete obaveze ispune u što kraćem roku.

„Kada je riječ o zastupljenosti žena u lokalnim parlamentima, u kojima se donose najznačajnije odluke na lokalnom nivou, od ukupno  885 odbornika 218 su žene, odnosno 24,63 %.  Kao dobre primjere na ovom planu možemo izdvojiti Skupštinu  Glavnog grada i Skupštinu opštine Nikšić,  u čijem sastavu je 40% žena. Na žalost, imamo još uvijek i loših primjera i to moramo mijenjati u narednom periodu. Takođe, zastupljenost žena na rukovodećim mjestima u izvršnoj vlasti u opštinama nije na zadovoljavajućem nivou. Samo tri žene imamo na poziciji predsjednice opštine, odnosno 2 žene na poziciji predsjednice skupštine opštine, a od 38 funkcija potpredsjednika opštine, svega  8 su žene,  te u budućem periodu moramo još više pažnje posvetiti stvaranju uslova za veće učešće žena u javnom životu, posebno na rukovodećim mjestima“, naveo je u svom obraćanju Generalni sekretar.

„Kroz realizaciju aktivnosti iz Lokalnih akionih planova, većina opština redovno organizuje radionice i tribine posvećene ekonomskom osnaživanju žena i edukaciji u oblasti obrazovanja i zdravstva, a sa sličnim aktivnostima treba nastaviti i ubuduće, posebno u opštinama koje do sada nijesu imale aktivnosti na tom planu, zaključio je on.

Događaju su prisutvovali predsjednici/ce opština, njihovi zamjenici/ce i koordinatorke za rodnu ravnopravnost u opštinama, koji su se saglasili da je potrebno uložiti dodatne napore u cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

 

Kategorija: