Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
26.04.2017

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i u narednom trogodišnjem periodu cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i nevladinog sektora u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija nevladinog sektora (NVO) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

ReLOaD poziva jedinice lokalne samoupravu da izraze interes za učestvovanje u sprovođenju ReLOaD projekta. Svrha ovog poziva je odabir pet (5) partnerskih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja saradnje sa nevladinim sektorom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata NVO.

Podnošenje prijava i rokovi

Podnosioci prijava treba da se pridržavaju formata Prijavnog obrasca i u skladu s tim dostave tražene informacije i potrebnu dokumentaciju. Obrazac treba ispuniti na lokalnom jeziku. Od JLS se očekuje da dostave obaveznu dokumentaciju iz prijavnog seta, odnosno Prijavni obrazac i pismo namjere. Svi dokumenti moraju biti propisno ispunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa zahtjevima svakog od navedenih obrazaca.

Pismo namjere i prateća dokumentacija predaju se u dva (2) originalna (ili ovjerene kopije)  seta dokumentacije u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zapečaćenoj koverti putem preporučene pošte, privatne kurirske službe ili lično na sljedeću adresu:

 

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori – UNDP Crna Gora

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Stanka Dragojevića  bb

81000 Podgorica

Crna Gora

 

Krajni rok za dostavu prijava UNDP  je 26. maja 2017. godine u 15.00 sati.

Prijave dostavljene nakon zvaničnog roka, biće razmatrane samo u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Prijave dostavljene na drugi način (npr. putem faksa ili e-maila) ili koje budu dostavljene na druge adrese neće se razmatrati. Informacije i elektronska verzija cijelog prijavnog seta može se naći na sljedećim adresama: http://www.me.undp.org/content/montenegro/sr/home/presscenter/articles/2017/04/24/javni-poziv-za-jedinice-lokalne-samouprave-.html  i www.uom.me.

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, JLS mogu kontaktirati UNDP u Crnoj Gori, putem e-mail-a: dzenana.scekic@undp.org sa referencom na ReLOaD projekat u naslovu. Pitanja se mogu dostavljati do pet dana prije isteka roka za prijave. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od tri radna dana nakon prijema.

Konačna lista odabranih partnerskih JLS će biti zvanično objavljena na web stanici UNDP-a, www.me.undp.org, kao i na web stranici Zajednice opština Crne Gore u roku od 4 sedmice po isteku Poziva.

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Kategorija: